porady prawne online

Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nie wywołuje skutków w sferze praw do zaopatrzenia emerytalno-rentowego

Opieka społeczna Porady Prawne

Posiadam uprawnienia emerytalne i pobieram świadczenia emerytalne z tytułu służby w Policji (MSWiA). W 2003 roku i nadal zawarłem w formie aktu notarialnego umowę majątkową małżeńską o podział majątku wspólnego. Nie jestem w separacji i nie przeprowadzaliśmy rozwodu. Czy w razie mego zgonu w trakcie trwania umowy o rozdzielności majątkowej, żona ma prawo do otrzymywania po mnie świadczenia z tytułu nabytych przeze mnie uprawnień?

Odpowiedź
Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej wywołuje jedynie skutki prawne w sferze majątku małżonków. Zgodnie z art. 51 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Istnienie rozdzielności majątkowej, powstałej w wyniku umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, w żadnej mierze nie wpływa na prawa małżonków do otrzymywania świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny zmarłego emeryta lub rencisty policyjnego. Renta rodzinna przysługuje na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do renty rodzinnej uprawniony jest małżonek (wdowa i wdowiec). Ustawodawca nie ograniczył w tym przypadku uprawnień małżonka do renty rodzinnej w razie istnienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Co więcej, małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma także prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków określonych w art. 70 ust. 1 lub 2 ustawy, miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

Reasumując, zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nie wywołuje żadnych skutków w sferze praw do zaopatrzenia emerytalno rentowego.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments