porady prawne online

Zapis na sąd polubowny

Porady Prawne Prawo
W umowie jest zapis mówiący, że ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozpatruje sąd polubowny. Czy w zwiazku z tym nie można ewentualnie skierować sprawy do sądu cywilnego? Sąd polubowny przy SDRN może być nieobiektywny i stronniczy?

Odpowiedź

Zapis na sąd polubowny ma skutek względem postępowania przed sądem powszechnym, że w razie wniesienia do sądu powszechnego sprawy dotyczącej sporu objętego zapisem na sąd polubowny, sąd odrzuca pozew lub wniosek o wszczęcie postępowania, jeżeli pozwany albo uczestnik postępowania podniósł zarzut zapisu na sąd polubowny przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

Przepisu tego nie stosuje się, gdy zapis na sąd polubowny jest nieważny, bezskuteczny, niewykonalny albo utracił moc, jak również wtedy, gdy sąd polubowny orzekł o swej niewłaściwości (art. 1065 kodeksu postępowania cywilnego). Na wyrok sądu polubownego służy Panu skarga do sądu powszechnego, jeżeli:

  1. brak było zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest nieważny, bezskuteczny albo utracił moc według prawa dla niego właściwego,
  2. strona nie była należycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postępowaniu przed sądem polubownym lub w inny sposób była pozbawiona możności obrony swoich praw przed sądem polubownym,
  3. wyrok sądu polubownego dotyczy sporu nieobjętego zapisem na sąd polubowny lub wykracza poza zakres takiego zapisu, jeżeli jednak rozstrzygnięcie w sprawach objętych zapisem na sąd polubowny daje się oddzielić od rozstrzygnięcia w sprawach nieobjętych tym zapisem lub wykraczających poza jego zakres, wyrok może być uchylony jedynie w zakresie spraw nieobjętych zapisem lub wykraczających poza jego zakres; przekroczenie zakresu zapisu na sąd polubowny nie może stanowić podstawy uchylenia wyroku, jeżeli strona, która brała udział w postępowaniu, nie zgłaszała zarzutów co do rozpoznania roszczeń wykraczających poza zakres zapisu,
  4. nie zachowano wymagań co do składu sądu polubownego lub podstawowych zasad postępowania przed tym sądem, wynikających z ustawy lub określonych przez strony,
  5. wyrok uzyskano za pomocą przestępstwa albo podstawą wydania wyroku był dokument podrobiony lub przerobiony,
  6. w tej samej sprawie między tymi samymi stronami zapadł prawomocny wyrok sądu.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments