porady prawne online

Za korzystanie z cudzego utworu należy się odszkodowanie

Porady Prawne Prawo autorskie
Niefortunnym zbiegiem okoliczności skorzystaliśmy z oprogramowania, które nie jest naszą własnością (była instalowana wersja ściągnięta z Internetu w celu sprawdzenia działania programu). Obecnie już mamy odpowiednią licencję na ten program. Wydawca programu domaga się od nas równowartość ok 5 programów albo straszy, że skieruje wniosek do sądu o popełnieniu przestępstwa. Na nic nie zdają się tłumaczenia, że program posiadamy w oryginale, a wcześniejsze korzystanie jest po prostu pomyłką. Chciałbym wiedzieć jakie mam szanse, ile to będzie kosztować i jakie są konsekwencje porażki.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że możemy w pewnym zakresie mówić o korzystaniu z cudzego utworu jakim jest program komputerowy bez należnego wynagrodzenia twórcy, czyli uiszczenia opłaty licencyjnej. Kwestie wynagrodzenia i praw autorskich określają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2004 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W myśl art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa m. in. naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 marca 2004 roku sygn. akt II CK 90/03 stwierdził, że przez pojęcie „stosowne wynagrodzenie” należy rozumieć takie wynagrodzenie, jakie otrzymałby autor (również autor opracowania zależnego), gdyby osoba, która naruszyła jego prawa majątkowe, zawarła z nim umowę o korzystanie z utworu w zakresie dokonanego naruszenia.

 

 

W tym zakresie osoba, które przysługują autorskie prawa majątkowe do utworu może żądać wg. swojego wyboru albo naprawienia szkody na zasadach ogólnych (musi wykazać i udowodnić fakt poniesienia szkody, jej wysokość oraz związek przyczynowo skutkowy) lub zapłatę co do zasady dwukrotności wynagrodzenia licencyjnego. Oczywiście o tym czy wynagrodzenie to za korzystanie z utworu się należy i czy będą Państwo zobowiązani do jego zapłaty ostatecznie orzeknie sąd, po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego. Na Państwa korzyść przemawia niewątpliwie fakt, iż posiadają państwo zakupiona licencję, a nawet ewentualne wcześniejsze korzystanie z utworu można traktować jako korzystanie z wersji trialowej, co w zasadzie winno powodować oddalenie ewentualnego powództwa w tej sprawie.

 

 

Na koniec warto także zaznaczyć, że w opisanym stanie faktycznym zachowanie Państwa przeciwnika, w naszej ocenie jest bezprawne i może wyczerpywać znamiona przestępstwa przewidzianego w art. 191 § 1 k.k. W myśl tego przepisu osoba, która stosuje groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca działa w ten sposób w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Groźbą bezprawną w myśl art. 115 § 12 k.k. jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments