porady prawne online

Wymagania dla miejsc parkingowych

Porady Prawne Prawo budowlane
W bezpośrednim (bo ok.3 metrów dalej) sąsiedztwie naszej posesji powstały miejsca postojowe dla samochodów dostawczych i osobowych .Utrudnia nam to korzystanie z własnej działki. Czy osoba, która utworzyła taki parking nie powinna mieć przypadkiem zgody sąsiadów na jego budowę, czy tez wystarczy tylko zgoda gminy, a sąsiedzi nie mają w tej kwestii nic do powiedzenia?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej Rozporządzenie), zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne.
Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane, stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Celem powyższego artykułu jest niewątpliwie zawężenie kręgu stron w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę jedynie do wymienionych tam podmiotów dla których planowana inwestycja może powodować ograniczenia w zagospodarowaniu ich nieruchomości, przy czym ograniczenie to wynikając z przepisów odrębnych, musi godzić w konkretne uprawnienia tych podmiotów do zagospodarowania ich nieruchomości. Czyni to stroną postępowania budowlanego jedynie tego, komu oddziaływanie zamierzonej inwestycji może ograniczyć prawo do zgodnego z prawem zagospodarowania jego nieruchomości. W tym zakresie winni otrzymać Państwo stosowną decyzję dotyczącą pozwolenia na budowę lub rozbudowę.
Jeżeli chodzi o odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także od placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży, nie może być zgodnie z § 19 Rozporządzenia, mniejsza niż:
  1. 7 m – w przypadku 4 stanowisk włącznie,
  2. 10 m – w przypadku 5 do 60 stanowisk włącznie,
  3. 20 m – w przypadku większej liczby stanowisk, z uwzględnieniem § 276 ust. 1.
Odległość wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż:
  1. 3 m – w przypadku 4 stanowisk włącznie,
  2. 6 m – w przypadku 5-60 stanowisk włącznie,
  3. 16 m – w przypadku większej liczby stanowisk.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments