porady prawne online

Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Porady Prawne Prawo administracyjne
Czy jest konieczne wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku, gdy oświadczenie dotyczące obrotów za sprzedaż napojów alkoholowych zostało dostarczone do gminy w terminie wyznaczonym ustawą tj. do dnia 31 stycznia jednakże na oświadczeniu brak jest pieczęci wpływowej z gminy, przez co nie można potwierdzić fakt wpłynięcia oświadczenia w terminie?

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej ustawa) sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej organem zezwalającym. W myśl art. 18 ust.12 ustawy zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa w przypadku:

1)     likwidacji punktu sprzedaży;

2)     upływu terminu ważności zezwolenia;

3)     zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;

4)     zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;

5)     niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11[1] ust. 4, lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11[1] ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w art. 11[1] ust. 7 ustawy.

 

Jak wynika z powyższych przepisów wygaśnięcie zezwolenia następuje m. in. w przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, nie złożył w terminie do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (art. 18 ust. 12 pkt. 5 w zw. z art. 11[1] ust. 4 ustawy). W sprawach związanych z wydaniem lub cofnięciem zezwolenia na sprzedaż alkoholu stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 162 § 2 k.p.a. (kodeksu postępowania administracyjnego) organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji uchyli decyzję, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie. Przepis ten stanowi podstawę prawną do uchylenia decyzji w zakresie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, jeżeli zgodnie z ustawą przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 11[1] ust. 4 ustawy, tj.  , nie złożył w terminie do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Sam fakt potwierdzenia złożenia pisemnego oświadczenia nie ma w tym przypadku znaczenia (ma to jedynie charakter dowodowy). Wydanie decyzji w tym zakresie musi zostać poprzedzone dokładnym wyjaśnieniem wszystkich istotnych okoliczności mających znaczenie dla podejmowanego w sprawie rozstrzygnięcia. Naruszenie tej zasady stanowi naruszenie norm postępowania administracyjnego określonych w art. 7 oraz 77 § 1 k.p.a. i stanowić może podstawę zaskarżenia wydanej decyzji. Należy zaznaczyć, że jeżeli przedsiębiorca dopełnił obowiązku a organ jedynie nie potwierdził w żadnym miejscu daty złożenia lub wpływu przedmiotowego oświadczenia, to przedsiębiorca może wszelkimi środkami dowodowymi (także np. zeznaniami świadków) wykazywać, że pisemne oświadczenie zostało złożone w wymaganym terminie.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments