porady prawne online

Właściciel nieruchomości sąsiedniej jest uczestnikiem postępowania w sprawie wydania pozwolenia budowlanego

Porady Prawne Prawo budowlane
W 1993 roku sąsiad wybudował bez mojej zgody, na granicy mojej działki, budynek garażowo-gospodarczy o długości 11,40 m, wys. 5,30 m. Teraz chce nadbudować drugą kondygnację na wys.1 m i przekształcić go w budynek garażowo-mieszkalny. Czy sąsiad ma prawo wybudować budynek mieszkalny i czy do tego konieczna jest moja zgoda oraz jakie przepisy to regulują? Pragnę również nadmienić, że odległość od mojego budynku do garażu sąsiada wynosi 2,95 m.

Sprawy dot. budowy i rozbudowy budynków określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 75 z 2002 poz 690 ze zm.) o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 156 z 2006r poz. 1118 ze zm.) Prawo budowlane. Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia, przy usytuowaniu budynku na działce budowlanej (o ile z przepisów nie wynika inaczej) powinny być zachowane odległości między budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości budynku i urządzeń terenowych od granic działki i od zabudowy na sąsiednich działkach budowlanych. Odległości te wynoszą 4 m w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę granicy oraz 3 m gdy ściana budynku zwrócona do granicy otworów takich nie zawiera. Dopuszczalne są mniejsze odległości, jeżeli wynika to z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy. Także dopuszczalne jest zabudowanie budynku w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy sąsiedniej działki, jeżeli działka na której ma być wzniesiony budynek ma szerokość mniejszą niż 16 m.
Przepisy dopuszczają także rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż 3 lub 4 metry od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary. Możliwa jest także nadbudowa tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych. Jeżeli chodzi o sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m, to możliwe jest jego usytuowanie bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.
Reasumując, sąsiad chcąc dokonać rozbudowy budynku garażowego winien uzyskać stosowną decyzję administracyjną na rozbudowę, zgodną z powyższymi uregulowaniami. Jednocześnie w myśl art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego, stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Z tego też powodu będzie Pan uczestnikiem tego postępowania i będzie Pan mógł wyrazić swoją opinię w trakcie tego postępowania co do planowanej inwestycji. Brak Pana zgody może uniemożliwić przeprowadzenie inwestycji w określonym stanie.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments