porady prawne online

Właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym nie może żadać odłączenia urządzeń grzewczych w jego lokalu

Porady Prawne Prawo budowlane
Jestem właścicielem mieszkania własnościowego wpisanego do księgi wieczystej w spółdzielni mieszkaniowej i nie stać mnie na opłaty za ogrzewanie i ciepłą wodę i chciał bym żeby mnie odłączono a ogrzewał bym się sam. Napisałem pismo do prezesa i otrzymałem odpowiedz , że to niemożliwe. Proszę o odpowiedź czy odpowiedź ta jest zgodna z prawem i czy naprawdę nie ma sposobu na odłączenie mego mieszkania?

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane, obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7. Oznacza to zwłaszcza warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników.
Także w myśl § 49 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynek i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz inne budynki, jeżeli wynika to z ich przeznaczenia, powinny być wyposażone w instalacje (urządzenia) do ogrzewania pomieszczeń w okresie obniżonych temperatur, umożliwiające utrzymanie temperatury powietrza wewnętrznego odpowiedniej do ich przeznaczenia. Wymaganie to nie dotyczy budynków rekreacyjnych, użytkowanych wyłącznie w sezonie letnim. Także przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku, Prawo energetyczne wskazują, że koszty zakupu ciepła, rozlicza się także w części dotyczącej dla wspólnych części budynku wielolokalowego użytkowanych przez lokatorów. Rozlicza się je jako powierzchnię lub kubaturę tych części odpowiednio w proporcji do powierzchni lub kubatury zajmowanych lokali.
Reasumując, nie może Pan zrezygnować z ogrzewania lokalu, gdyż lokal taki nie będzie odpowiadał wymogom prawnym. Ponadto nawet gdyby lokal był odłączono, to i tak będzie Pan musiał uiszczać opłaty za ogrzewanie części wspólnych, takich jak klatki schodowe itp.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments