porady prawne online

Windykacja opłat abonamentu RTV

Porady Prawne Prawo administracyjne
Ostatnio listem poleconym dostałem z Centrum Obsługi Finansowej z Bydgoszczy upomnienie dotyczące zapłaty zaległego abonamentu RTV za ostatnie 5 lat łącznie z odsetkami na sumę 1.652 zł. Sumę tą należy zapłacić w ciągu 7 dni na podany nr konta. Naczytałem się na różnych forach internetowych przeróżnych opinii na ten temat, a to ze TP.SA winna zawrzeć ze mną umowę, a to że TK orzekł że abonament RTV jest niezgodny z konstytucją ponieważ jego wysokość ustala KRRiT a powinien Sejm. Proszę o poradę co z tym fantem zrobić, płacić czy nie?

Kwestie opłat abonamentowych regulują przepisy ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. nr 85 poz. 728). Zgodnie z przepisami ustawy za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

 

Zwalnia się od opłat abonamentowych osoby zaliczone do I grupy inwalidów lub całkowitej niezdolności do pracy, albo w znacznym stopniu niepełnosprawności, oraz trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Zwolnione z opłat są również:

  1. osoby, które ukończyły 75 lat;
  2. osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;
  3. osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB);
  4. osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%; osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
  5. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz spełniające kryteria dochodowe, do świadczeń rodzinnych, a także osoby bezrobotne, osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, oraz posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego.

 

Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić placówce operatora publicznego, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.
Kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej prowadzi operator publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (czyli PUP Poczta Polska). W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłaty abonamentowej naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Do opłat abonamentowych stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

 

Przepisy przewidują możliwość umorzenia zaległości w płatności opłaty abonamentowej. Umorzenia dokonuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na wniosek kierownika jednostki operatora publicznego, w przypadku gdy:

  1. niemożliwe jest ustalenie podmiotu zobowiązanego do uiszczenia tych opłat lub jego adresu lub
  2. podmiot zobowiązany do uiszczenia tych opłat nie posiada majątku, z którego można zaspokoić należności.

Ponadto w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu. Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty należności podmiot zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych składa do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Po uzyskaniu stosownej decyzji podmiot zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych składa w placówce operatora publicznego, dokument stwierdzający umorzenie lub rozłożenie na raty należności, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

 

Reasumując, jeżeli opłata została naliczona zgodnie z przepisami ww. ustawy to może Pan wystąpić do KRRiTV z wnioskiem o jej umorzenie, wskazując na trudną sytuację finansową lub na względy losowe. Jeżeli jednak Pana wniosek nie zostanie uwzględniony to będzie Pan musiał ją uiścić, a jeżeli Pan tego nie uczyni może w stosunku do Pana zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments