porady prawne online

W razie zmiany prawa należy stosować zasadniczo nowe prawo

Porady Prawne Prawo administracyjne
W 1999 roku podsypałem swoja działkę. Czy w przypadku wykazania, że zakłóciłem stosunki wodne, będę odpowiadał zgodnie z obowiązująca wówczas ustawa „prawo wodne” z 1974 roku czy z obowiązującej obecnie ustawy z 2001 roku. W ustawie z 1974 roku jest art. 40, który mówi o przedawnieniu szkody po upływie 3 lat od ujawnienia szkody.

W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada działania nowego prawa wprost. Milczenie ustawodawcy co do reguły intertemporalnej należy uznać za przejaw jego woli bezpośredniego działania nowego prawa, chyba że przeciw jej zastosowaniu przemawiają ważne racje systemowe

lub aksjologiczne. W każdej sytuacji, gdy ustawa reguluje sprawy, które są już wcześniej uregulowane prawnie, należy rozstrzygnąć kwestię konieczności użycia przepisów przejściowych. Rozstrzygnięcia intertemporalne powinny być zawsze efektem świadomych decyzji legislatora i odnosić się do wszystkich aspektów międzyczasowych danego projektu.

Tym samym po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne należy stosować jej postanowienia. Ustawa zawierają jednak stosowne przepisy przejściowe w zakresie spraw już wszczętych, określając, że w pewnych przypadkach należy stosować prawo poprzednie. Zgodnie z np. art. 204 Prawa wodnego z 2001 roku, sprawy wszczęte, a niezakończone wydaniem decyzji ostatecznej przed dniem wejścia w życie ustawy, podlegają rozpoznaniu w trybie określonym w ustawie. Jednakże w sprawach wszczętych, a niezakończonych wydaniem decyzji ostatecznej przed dniem wejścia w życie ustawy, w zakresie opłat za szczególne korzystanie z wód, z wyłączeniem opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków lub za korzystanie ze stanowiących własność Skarbu Państwa urządzeń wodnych – stosuje się przepisy dotychczasowe.

Reasumując, fakt naruszenia przepisów przed wejściem w życie ustawy nie powoduje konieczności rozstrzygania danej sprawy w oparciu o poprzedni porządek prawny, chyba że nowa ustawa stanowi inaczej. W przypadku naruszenia zatem przepisów ustawy należy odnosić się do obowiązującego porządku prawnego. Również w zakresie sankcji karnoprawnych odpowiednie przepisy mogą określać, że należy stosować ustawę poprzednią jeżeli jest względniejsza dla sprawczy czynu karalnego (określania takie znajdują się w prawie karnym).

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments