porady prawne online

W razie złego wykonania prac można odstąpić od umowy

Porady Prawne Prawo cywilne
Jestem w trakcie budowy domku jednorodzinnego. W trakcie robót zauważyłam kilka nieprawidłowości w wykonaniu, poinformowałam o tym wykonawcę który stwierdził że nie ma innej możliwości. Wykonawca nie konsultował ze mną żadnych etapów następnych prac. Zapłaciłam dwie zaliczki za pracę, ostatniej raty nie chcę zapłacić ponieważ prace są źle wykonane. Nie było umowy na piśmie, żadnych odbiorów. Wykonawca się teraz ze mną nie kontaktuje. Nie otrzymałam żadnego rachunku za wpłacone zaliczki – mam tylko e-mail, z którego wnika ile pozostało do zapłaty po odjęciu zaliczek. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Zgodnie z art. 648 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego) umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem. Brak zachowania jednak wymaganej formy pisemnej nie powoduje jednak nieważności zawarcia takiej umowy, może jednak utrudnić dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. W szczególności jeżeli nie będzie dodatkowych dowodów w formie pisemnej potwierdzających okoliczności związane z wykonaniem obowiązków wynikających z tej umowy, trudno będzie dowieść, że określone zobowiązanie istniało i jaki był jego charakter. Sam ciężar dowodu w myśl art. 6 k.c. obciąża osobę, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Oznacza to, że w przypadku chęci udowodnienia faktu, że ma Pani zapłacić wykonawcy wynagrodzenie za wykonaną pracę, to wykonawca będzie musiał udowodnić, że takie zobowiązanie istnieje, w jakiej jest wysokości oraz jego zasadność. Natomiast gdyby to Pani chciała pozwać wykonawcę za szkody poniesione w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane, będzie Pani musiała wykazać, że umowa została zawarta, jaki był jej zakres a także jakie prace zostały wykonane w sposób nieprawidłowy a jakie nie zostały wykonane zupełnie, przez przysługuje Pani roszczenie o naprawienie szkody jaką Pani poniosła wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku wykonywania robót budowlanych, po ich wykonaniu wykonawca winien zgłosić je do odbioru a inwestor winien taki odbiór przyjąć. Dla celów dowodowych odbiór winien być sporządzony na pismie.

Zgodnie z art. 656 § 1 k.c. do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło.  Oznacza to możliwość skorzystania z uprawnienia wynikającego z treści przepisu art. 636 § 1 k.c. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

 

Jeżeli zatem mielibyśmy do czynienia z częściowym jedynie wykonaniem robót budowlanych, a w dodatku gdyby to wykonanie było wadliwe, to zgodnie z powyższym przepisem może Pani wezwać wykonawcę do poprawy wykonanych prac, zaznaczając że w przeciwnym razie uprawniona będzie Pani do zlecenia ich wykonania innej sobie na ryzyko i koszt wykonawcy. Należy jednak pamiętać, że przepis ten nie ma zastosowania po odebraniu dzieła. Jeżeli udałoby się wykazać wykonawcy, że był odbiór dzieła, wówczas nie przysługiwałoby Pani korzystanie z wykonania zastępczego lub odstąpienia od umowy. Jak stwierdził w wyroku Sąd Najwyższy – Izba Cywilna z dnia 8 stycznia 2004 roku sygn. akt III CKN 181/02, kontrahent może dostąpić od umowy i nie musi płacić za dzieło, jeśli wykonawca wykonał roboty budowlane w taki sposób, że jego dzieło nie nadaje się do użytku.

W opisanym stanie faktycznym z uwagi na wadliwe wykonanie robót, a jednocześnie brak chęci ich poprawienia, w naszej ocenie najkorzystniejsze byłoby odstąpienie od umowy na podstawie art. 631 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. Przed dokonaniem jednak tej czynności winna Pani na piśmie zawiadomić wykonawcę o wszelkich wadach w wykonanych pracach, zakreślając termin do ich poprawienia, z tym zastrzeżeniem, że po jego upływie będzie Pani mogła zlecić wykonanie zastępcze lub odstąpić od umowy.

Skuteczne odstąpienie od umowy ma ten skutek, że doprowadzi do powstania sytuacji, w której strony zwolnione są z obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych, natomiast to, co już zostało świadczone, podlega zwrotowi, z tym że każdej ze stron przysługuje w tym wypadku prawo zatrzymania (jeżeli wskutek odstąpienia od umowy strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych, każdej z nich przysługuje prawo zatrzymania, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot). Ponadto w razie zaistnienia szkody spowodowanej przez wykonawcę nienależytym wykonaniem umowy, co doprowadziło do odstąpienia od zawartej umowy, przysługuje Pani prawo do żądania jej naprawienia na zasadach ogólnych.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments