porady prawne online

Ustalenie prawa do świadczeń z pomocy społecznej

Opieka społeczna Porady Prawne
Od 9 kwietnia przebywam na urlopie wychowawczym (samotnie wychowuje 10-miesiecznego synka), do 8 kwietnia pracowałam. W dniu 6 kwietnia b. roku złożyłam do MOPS wszelkie wymagane dokumenty, w celu przyznania mi zasiłku wychowawczego wraz ze wszystkimi innymi należnymi mi świadczeniami (rodzinne, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka itd.). Wszystkie świadczenia zostały mi przyznane ale dopiero od 1 maja.  Jestem zdziwiona tym faktem, ponieważ pracowałam tylko do 8 kwietnia, a od 9 kwietnia nie mam juz żadnego dochodu. Ja i moje dziecko do końca kwietnia pozostajemy bez żadnych środków do życia. Na informacji w MOPSie dowiedziałam się, że jeżeli spełniam kryteria dochodowe, to powinnam dostać należne mi świadczenia tylko nie za cały kwiecień ale proporcjonalnie 30/8 czyli za pozostałe 22 dni. Jednakże dział MOPSu rozpatrujący mój wniosek poinformował mnie, że za kwiecień nic mi sie nie należy ponieważ mam za duże dochody. Moje dochody zostały wyliczone na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za rok 2007 i wynoszą 1600 zł miesięcznie na 2 osoby czyli 800 zł na osobę miesięcznie. Nie rozumiem dlaczego MOPS przyjął taki dochód za miesiąc kwiecień, skoro ja pracowałam w kwietniu tylko 8 dni, a prawie cały kwiecień jestem na urlopie wychowawczym, czyli bez żadnego dochodu i środków do życia.

Ustalenie prawa do świadczeń z pomocy społecznej

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku, o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (z zastrzeżeniem art. 40, 41, 78 i 91), przysługuje w przypadku osoby samotnie gospodarującej, wówczas gdy dochód tej osoby nie przekracza kwoty 461 zł, Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Ustawa określa, że dla wyliczenia dochodu uważa się sumę przychodów bez względu na tytuł i źródło ich utrzymania. Oznacza to, że każdy przychód jaki otrzymała osoba ubiegająca się o świadczenie. W opisanym przypadku każdy Pani przychód w miesiącu kwietniu – poza taksatywnie wyliczonymi w ustawie, będzie brany jest pod uwagę przy obliczaniu dochodu, dla potrzeb udzielenia pomocy społecznej. Dotyczyć będzie to także wynagrodzenia za pracę za przepracowany miesiąc marzec oraz wynagrodzenia z przepracowane kilka dni kwietnia. Jeżeli z tytułu wynagrodzenia za pracę, otrzymała Pani w miesiącu kwietniu wypłatę, to będzie ono wliczone w Pani dochód w miesiącu kwietniu a nie marcu. Podobnie będzie w przypadku otrzymania innych świadczeń przez Panią od pracodawcy (np. ekwiwalent za niewykorzystany urlop, itp.). Z tego powodu, organ ustalający prawo do świadczeń społecznych, mógł ustalić, że Pani dochód za miesiąc kwiecień, nie uprawnia Panią do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej. Jeżeli takich przychodów Pani nie osiągnęła, i Pani dochód uprawnia do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej, winna je Pani otrzymać.
Zasadą jest zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, że świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca (jak to ma miejsce w Pani przypadku), świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.
Reasumując, naszym zdaniem jeżeli osiągnięty przez Panią dochód w miesiącu kwietniu, uprawnia Panią do otrzymania świadczenia z opieki społecznej, to winna Pani otrzymać świadczenie, proporcjonalnie za miesiąc kwiecień – w stosunku do czasu w jakim powstało uprawnienie do wypłaty świadczenia.
W myśl art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. Tym samym, w razie błędnego Pani zdaniem ustalenia prawa do świadczeń, winna Pani złożyć odwołanie od tej decyzji. Decyzja ustalająca prawo do świadczeń, winna zawierać pouczenie o możliwości złożenia odwołania, termin w jakim ono może zostać złożone oraz organ odwoławczy, do którego winno zostać złożone (za pośrednictwem organu, który decyzję wydał).
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments