porady prawne online

Umowa przenosząca prawa autorskie musi wskazywać dzieło oraz pola eksploatacji

Porady Prawne Prawo administracyjne
Czy jeśli istniała jakaś umowa podpisana przeze mnie kilkanaście lat temu, mówiąca ogólnie o tym że programy przeze mnie utworzone są własnością firmy, a po tym czasie napisałem około 80 programów i od tego czasu nigdzie na piśmie nie były wskazane ani nazwy programów ani pola eksploatacji, na których następuje przeniesienie praw autorskich to prawa autorskie do programów należą do mnie czy do firmy?

Umowa dotycząca przeniesieni prawa autorskich dla swojej ważności wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa powinna precyzyjnie określać zarówno utwory, których przeniesienie dotyczy jak również określać pola eksploatacji, na których nastąpiło przeniesienie. Zgodnie z treścią art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Prawo autorskie), nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości. Ponadto Prawo autorskie precyzyjnie określa, że Umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia. W braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca udzielił licencji (art. 65 Prawa autorskiego).

Sąd Apelacyjny w Warszawie w swoim orzeczeniu z dnia 9 listopada 2006 r. wskazał, że charakter umowy wynika z jej treści, niemniej jednak należy także mieć na uwadze art. 65 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nakazujący tłumaczyć wszelkie wątpliwości na korzyść twórcy i w takim wypadku przyjąć licencyjny charakter umowy. Ponadto stosownie do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2000 r., zrzeczenie się, w ramach umowy odpłatnej, uprawnień, których wartość jest niemożliwa do oszacowania nawet w przybliżeniu, należy uznać za sprzeczne z dobrymi obyczajami. Obyczaje te wymagają bowiem, aby autor, przenosząc autorskie prawa majątkowe, uzyskał w zamian stosowne świadczenie ze strony kontrahenta. Uzyskanie takiego świadczenia jest wysoce wątpliwe, gdy chodzi o nieznane w chwili zawierania umowy pola eksploatacji dzieła (możliwość przeniesienia na nośniki jeszcze nieistniejące). Nie będzie ważna umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy, mających powstać w przyszłości.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments