porady prawne online

Uczelnia może pobierać wyższe opłaty

Porady Prawne Prawo administracyjne
Czy uczelnia niepubliczna w związku z wejście w życie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 marca 2011 roku) uprawniona jest do pobierania opłat od studentów, zgodnie z zawartymi umowami w roku 2009, za takie czynności jak: rejestracja na kolejny semestr lub rok akademicki, egzamin, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu?

Kwestie opłat za kształcenie w uczelniach publicznych oraz niepublicznych określają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 z późn. zm.). Istotne zmiany do tej ustawy zostały wprowadzone przepisami ustawy z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455).  Przepisy tej ustawy weszły w życie z dniem 1 października 2011 roku, za wyjątkiem przepisów określonych w art. 38 pkt. 1 -5, których wejście następuje w okresie późniejszym. Zgodnie z przepisy tej ustawy określonymi w art. 29 ust. 2 pkt. 2, ustawodawca wskazuje, że studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz w roku akademickim 2011/2012 wnoszący opłaty za kształcenie wnoszą opłaty na dotychczasowych zasadach do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów. Przepis ten wyłącza zatem w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 oraz w latach wcześniejszych przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a w szczególności art. 99a wskazujący na brak opłat, o których mowa w tym przepisie.

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że ustawowy obowiązek nie pobierania opłat przez uczelnię określony w art. 99a Prawa o szkolnictwie wyższym, który określa, iż uczelnia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu, nie obejmuje swoim zakresem studentów, którzy rozpoczęli studia przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów, a także tych, którzy rozpoczęli je w roku akademickim 2011/2012. W stosunku do tych studentów uczelnia może pobierać takie opłaty, jeżeli zostały one określone w umowie łączącej studenta z uczelnią, która przewiduje obowiązek uiszczania takich opłat.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments