porady prawne online

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może wstrzymać dostawy wody do lokalu mieszkalnego

Porady Prawne Prawo administracyjne
Kilka dni temu od spółdzielni mieszkaniowej dostałam pismo informujące mnie, że na moim koncie opłat za wodę została mylnie zaksięgowana kwota 300 zł. Kwota ta została wyksięgowana z mojego konta ponad 2 lata później powodując automatycznie zadłużenie. Spółdzielnia wzywa mnie do uregulowania powyższego zadłużenia w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania pod groźbą odłączenia wody? Czy spółdzielnia może odłączyć mi wodę, czy te świadczenia nie uległy przedawnieniu?

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty. Ponadto przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody z takiej przyczyny, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.

Z powyższego przepisu wynika, że uprawnionym do odcięcia dostawy wody uprawnione jest jedynie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Również Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 14 kwietnia 2011 r. sygn.. akt I ACa 278/11 stwierdził, że ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie przewiduje możliwości odcięcia dostawy wody przez inne podmioty niż przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, w tym właściciela czy zarządcę budynku wielolokalowego, gdy użytkowaniu lokalu mieszkalnego zalega z płatnościami. W ocenie Sądu skoro jednoznacznie z ustawy tej wynika, że określa ona zasady i warunki zbiorowego zapatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (…), w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodno – kanalizacyjnych, mających obowiązek zapewnienia dostaw wody i którym ustawodawca wyznaczył konkretne warunki, w jakich może dojść do odcięcia dostawy wody (art. 8), to uznanie, że również inny podmiot (nie zobowiązany już do dostaw wody, a jedynie np. zarządzający nieruchomością) jest również władny do odcięcia wody, pozostaje w sprzeczności z treścią tej ustawy – jej literalnym brzmieniem oraz z jej założeniami.

Brak jest też uzasadnienia dla rozszerzonej wykładni art. 8 i do dodania uprawnień wynikających z tej ustawy dla konkretnego podmiotu (przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjnego) innym podmiotom. Przepis art. 8 musi być interpretowany ściśle i zgodnie z jego literalnym brzmieniem. Daje on bowiem możliwość ograniczenia korzystania z wody pitnej w ściśle określonych wypadkach i określonemu podmiotowi (tu: przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne) i tylko ten podmiot może odciąć dostawę wody. Jest to uprawnienie reglamentacyjne, a nie wolnościowe.

Zgodnie z ogólną zasadą kodeksu cywilnego roszczenia ulegają przedawnieniu z upływem lat 10, a jeżeli są to roszczenia o świadczenia okresowe lub związane z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata – art. 118 kc. Bieg terminu przedawnienia (który w tym wypadku wynosi 3 lata) podlegać może zawieszeniu lub przerwaniu (po przerwaniu biegnie na nowo). Przerwanie biegu przedawnienia roszczenia następuje także w przypadku gdy dłużnik uzna roszczenie (np. poprzez zawarcie ugody, prośbę o odroczenie spłaty, itp.). Jeżeli roszczenie uległoby przedawnieniu wówczas dłużnik może się powołać na zarzut przedawnienia. Na zarzut przedawnienia roszczenia można się powołać w stosunku do wierzyciela, który żąda spełnienia świadczenia przedawnionego.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments