porady prawne online

Skutek wypowiedzenia umowy o pracę w czasie choroby

Opieka społeczna Porady Prawne
W obecnej firmie przepracowałam 10 lat, na podstawie umowy na czas nieokreślony. W lutym 2008 roku złożyłam pracodawcy wypowiedzenie, które sfinalizuje się z końcem maja 2008 roku. Właśnie teraz w 3 miesiącu wypowiedzenia, robiąc sobie badania w celu przyjęcia mnie do następnej firmy okazało się, że jestem poważnie chora. Muszę poddać sie licznym badaniom i leczeniu. Obecna diagnoza eliminuje mnie do podjęcia nowej pracy. Co mam robić, jakie podjąć działania żeby nie zostać bez środków do życia?

W tym przypadku należy rozpatrywać dwie kwestie. Wygaśnięcie stosunku zatrudnienia oraz otrzymywanie świadczenia z tytułu choroby. Zgodnie z art. 41 k.p. (kodeksu pracy) pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Zgodnie z art. 41 k.p. zakład pracy nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający zakład do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Ochrona przewidziana w art. 41 KP polega na zakazie złożenia przez zakład pracy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę w okresach przewidzianych w tym przepisie. Przesłanki ochronne (np. choroba pracownika) muszą zatem istnieć w dacie złożenia przez zakład pracy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. Brak tych przesłanek ochronnych w dacie złożenia przez zakład pracy świadczenia w przedmiocie wypowiedzenia umowy o pracę wyłącza stosowanie art. 41 k.p., choćby nawet w okresie wypowiedzenia powstały przesłanki uzasadniające zakaz wypowiedzenia, np. choroba (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11.11.1986 roku, sygn. akt I PRN 85/86).
W opisanym przypadku, umowa o pracę wygaśnie w okresie w jakim zostało złożone wypowiedzenie. Nie mniej jednak, odrębną kwestią jest sprawa wypłaty świadczeń chorobowych w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim.
Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, z dnia 25 czerwca 1999 roku (dalej ustawa), zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:
1.     nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego (wygaśnięcia umowy);
2.     nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy – nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą – nie dłużej niż przez 270 dni.
Reasumując, może obecnie Pani uzgodnić z pracodawcą aby z uwagi na Pani sytuację wyraził zgodę na cofnięcie przez Panią oświadczenia woli w zakresie wypowiedzenia stosunku zatrudnienia. W razie braku takiej woli ze strony pracodawcy umowa o pracę wygaśnie. Jeżeli spełnia jednak Pani przesłanki powyższe (w zakresie otrzymywania zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia) otrzyma Pani zasiłek chorobowy, chyba że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy zasiłek ten nie będzie przysługiwał – zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy:
  1. ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy;
  2. kontynuuje działalność zarobkową lub podjęta działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby;
  3. nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia,
  4. jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
  5. podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments