2087
Szybka i skuteczna porada prawna online

Regulamin korzystania z serwisu PoradyPrawne.biz.pl

§1 [Postanowienia wstępne]

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Administratora, którym jest spółka SerwisPrawa.pl Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (Administrator) jak również warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Kancelarie, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
  2. Informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
  3. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676);
  4. System lub Serwis – System teleinformatyczny będący platformą łączącą Użytkownika z Kancelarią, który umożliwia wzajemną komunikacje pomiędzy nimi, przesyłanie plików w celu wykonania usługi prawnej przez Kancelarię.
  5. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
  6. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
  7. Administrator – SerwisPrawa.pl Sp. z o. o. z siedzibą 53-332 Wrocław, Plac Powstańców Śląskich 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000304678, REGON 240796125, NIP 6462804925, adres e-mail biuro@serwisprawa.pl;
  8. Użytkownik - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  9. Kancelaria - przedsiębiorca będący osobą fizyczną, spółką prawa handlowego, albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która w zakresie działania swojego przedsiębiorstwa świadczy usługi porady prawnej, sporządza odpowiedzi na zadane zapytania prawne, przygotowuje opinie prawne, udziela porad prawnych, sporządza projekty dokumentów;
  10. Usługa – usługa świadczone na rzecz Użytkownika, odpłatnie lub nieodpłatnie, polegające na udzielaniu przez Kancelarię usługi porady prawnej, sporządzenia odpowiedzi na zadane zapytania prawne, przygotowanie opinii prawnej, udzielenia porady prawnej, sporządzenia projektu dokumentów, zaopiniowania dokumentu lub jego projektu;
  11. Cena Usługi – całkowita kwota do zapłaty przez Użytkownika za wykonanie Usługi przez Kancelarię, wyrażona w walucie Zloty Polski, ustalana przez Kancelarię po zapoznaniu się ze złożonym przez Użytkownika zapytaniem o cenę wykonania Usługi, opisem stanu faktycznego lub dodatkowymi dokumentami przesyłanymi w formie elektronicznej. Cena ustalana jest indywidualnie przez Kancelarię, jej wartość może być uzależniona od czasu wykonania Usługi przez Kancelarię oraz dodatkowych jej elementów obejmujących np. sporządzenie jej na piśmie i przesłanie do Użytkownika.
  12. Konto - dostępna dla Użytkownika część Systemu pozwalająca na wprowadzanie, modyfikację danych i informacji Użytkownika, załączania plików, wskazaniu Ceny usługi, a także zawierająca informację metodach płatności;
  13. KOD - indywidualny zestaw znaków i liter przesyłany przez System do Użytkownika, stanowiący identyfikator usługi i mogący identyfikować Użytkownika w Systemie, w tym także identyfikujący płatność zrealizowaną przez Użytkownika;
 4. Zamawiając Usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia i Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
 5. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 6. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.
 7. Administrator oraz Kancelaria świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 

§ 2 [Usługi świadczone drogą elektroniczną]

 1. Usługa świadczona przez Administratora polega na udostępnianiu drogą elektroniczną Użytkownikowi możliwości korzystania z Systemu.
 2. Kancelaria świadczy Użytkownikowi Usługi określone w Regulaminie, na zasadach w nim określonych.
 3. Niniejszy Regulamin nie określa zasad korzystania z dostępu do systemu zarządzania kancelarią „NeoKancelaria”, który udostępniany jest na podstawie odrębnej umowy lub regulaminu.
 4. Kancelaria może świadczyć Usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.
 5. Korzystanie przez Użytkownika z dostępu do Systemu jest nieodpłatne.
 6. W przypadku gdy Kancelaria świadczy określoną Usługę za odpłatnością, za pośrednictwem Systemu przesyłana jest do Użytkownika informacja o odpłatności, wysokości Ceny Usługi, zasadach jej uiszczania.

 

§ 3 [Rejestracja Konta i dane osobowe]

 1. Poprzez zarejestrowanie Konta oraz złożenie oświadczenia woli o zapoznaniu się z Regulaminem, które następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Systemie, Użytkownik składa oświadczenie woli, że wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym, który jest częścią Serwisu, Użytkownik składa oświadczenie woli, że wyraża lub nie wyraża zgody na:
  1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenie Usługi,
  2. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celach marketingowych i statystycznych,
  3. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkownika z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.
 3. Podczas rejestracji Konta w Systemie Użytkownik może zostać zobowiązany do podania danych osobowych, które mogą obejmować:
  1. adres elektroniczny;
  2. imię, nazwisko lub nazwę;
  3. adres zamieszkania;
  4. nr telefonu;
  5. datę urodzenia;
  6. dodatkowe dane o charakterze demograficznym lub gospodarczym.
 4. Administrator będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 2 jedynie przez Administratora oraz Kancelarię i podmioty upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz Regulaminem.
 5. Administrator przekazuje dane osobowe Użytkownika do Kancelarii, która może je przetwarzać jedynie w celu wykonania Usługi.
 6. Administrator nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
 7. Użytkownik może wprowadzić do Systemu informacje obejmujące także dane osobowe, o których mowa w ust. 6 w celu wykonania usługi przez Kancelarie. Administrator nie przetwarza tych danych, umożliwiając jedynie ich przekazanie do Kancelarii, która może je przetwarzać na zasadach określonych w odrębnych przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię w związku z wykonaniem Usługi.
 8. Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:
  1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska;
  2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
  3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że Administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej,
  5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
  6. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  7. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
  8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,
  9. wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Dane nie podlegają weryfikacji, jednakże Administrator lub Kancelaria może odmówić świadczenia usług określonych w Regulaminie bez podania określonych danych, a w szczególności dotyczyć to może adresu elektronicznego. O każdorazowej konieczności podania tych danych Użytkownik zostanie powiadomiony przez Administratora.
 10. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora danych technicznych i technologicznych obejmujących:
  1. adres IP,
  2. wywołany adres internetowy (url),
  3. adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na stronę Serwisu,
  4. rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
  5. innych informacji transmitowanych protokołem http.
 11. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych (np. wirusów lub tzw. Trojanów), nie ingerują w integralność Systemu informatycznego bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 12. Administrator dane Użytkownika gromadzi i przetwarza w zbiorze danych osobowych Użytkowników prowadzonym w postaci elektronicznej. Zbiór danych został zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 13. Użytkownik po zarejestrowaniu Konta otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres elektroniczny dane umożliwiające dostęp do Konta.
 14. Administrator nie przetwarza w Systemie teleinformatycznym haseł wpisanych przez Użytkownika. W razie utraty hasła uniemożliwiającego dostęp do Systemu, hasło takie może być wygenerowane automatycznie przez System na żądanie Użytkownika.
 15. Udostępnianie dostępu do Konta lub hasła przez Użytkownika osobom trzecim jest zabronione. W przypadku stwierdzenia przez Administratora udostępnienia Konta lub hasła osobom trzecim, Użytkownik traci dostęp do Serwisu. W takim wypadku Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie usług elektronicznych, uniemożliwiając dostęp Użytkownikowi do Systemu. W takim wypadku Administrator informuje o tym Kancelarię, która może wykonać Usługę za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub pisemnie.
 16. W celu zarejestrowania się i założenia Konta Użytkownik powinien:
  1. wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej Serwisu;
  2. wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe;
  3. dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który zamawia Usługę i być zgodne z prawdą;
  4. dane wpisane w sekcji „Dane do faktury" będą źródłem danych do wystawionej Użytkownikowi faktury, w przypadku zaznaczenia opcji „chcę otrzymać fakturę VAT" podczas składania zamówienia;
  5. poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny i zaakceptowany przez Użytkownika zapiany zostaje w Systemie teleinformatycznym;
  6. na wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym Adres elektroniczny system będzie wysyłać informacje systemowe, w tym potwierdzenie rejestracji Konta;
  7. brak poprawnej weryfikacji danych, w tym adresu elektronicznego skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 14 dniach od daty ich zarejestrowania;
  8. po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta;
  9. dostęp do Konta jest uruchamiany automatycznie w momencie zawarcia umowy, natomiast dostęp do Usługi, po dokonaniu płatności Ceny usługi i jej sporządzenia przez Kancelarię;
  10. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem dziesięciodniowego terminu od chwili zawarcia umowy, a tym samym nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem prawo do odstąpienia od zawartej umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. Nr 22 poz. 271 ze zmianami).
 17. Użytkownik ma prawo do skorygowania wpisanych przez siebie danych. W celu skorygowania błędnych informacji podanych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik powinien wejść na swoje Konto, gdzie ma możliwość dokonania zmiany danych.

 

§ 4 [Usługa]

 1. Użytkownik w celu zlecenia wykonania Usługi zobowiązany jest opisać stan faktyczny i prawny, a także o ile wiąże się to ze zleceniem Usługi załączyć plik, który ma stanowić podstawę do wykonania Usługi.
 2. Kancelaria zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia wykonania Usługi, w przypadku gdy z treści opisu, załączonego pliku lub z innych informacji udzielonych przez Użytkownika wynika konieczność bezpośredniego wykonania Usługi przez kancelarię albo obejmuje skomplikowany stan prawny, który uniemożliwia wykonanie Usługi w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Odmowa może zachodzić w szczególności, gdy w celu wykonania Usługi niezbędne staje się:
  1. zapoznanie się z treścią dokumentów, w szczególności umów, wypisów z rejestrów, ksiąg wieczystych, pism procesowych, orzeczeń i postanowień sądowych, decyzji administracyjnych, itp., lub ich interpretacji;
  2. kompleksowa ocena stanu faktycznego lub wskazanie alternatywnych rozwiązań, których skutki mogą wywrzeć wpływ na sytuację faktyczną i prawną Użytkownika;
  3. sformułowanie wypowiedzi oceniającej słuszność podjętych lub podejmowanych przez Użytkownika działań lub szans ich powodzenia;
  4. wydanie opinii na temat działań występujących w opisanym stanie faktycznym przedstawicieli organów wymiaru sprawiedliwości, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów lub innych osób wchodzących w skład organów ochrony prawnej;
  5. zaznajomienie z przepisami prawa obcego.
 4. Odmowa może zachodzić także w przypadku, gdy Użytkownik opisał stan faktyczny w sposób niezrozumiały, nieprecyzyjny, nie zadał pytania w zakresie w jakim ma być udzielona porada prawna.
 5. Usługa wykonywana jest jedynie w zakresie określonym przez Użytkownika i na podstawie podanych przez niego informacji lub przesłanych dokumentów.
 6. Kancelaria posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku ze świadczeniem Usługi przez Kancelarię.
 7. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu składa zlecenie na wykonanie Usługi.
 8. Po wpisaniu zlecenia wykonania Usługi przez Użytkownika, za pośrednictwem Systemu jest ono przesyłane do Kancelarii.
 9. Kancelaria niezwłocznie dokonuje wyceny wykonania Usługi, przesyłając za pośrednictwem Systemu do Użytkownika Cenę usługi wraz z informacją o metodzie i sposobie płatności. W przypadku gdy zlecenie obejmuje kilka wchodzących w ich zakres prac, Cena usługi obejmuje wykonanie Usługi za całość zlecenia chyba, że z informacji przesłanek przez Kancelarię wraz z Ceną Usługi wynika inaczej.
 10. Cena Usługi może być podana w wariantach związanych z czasem odpowiedzi lub kwalifikacjami osób przygotowujących odpowiedź, w takim przypadku Użytkownik w wycenie otrzymuje o tym dodatkową informację, poprzez wskazanie określonych opcji oraz zróżnicowania Ceny Usługi.
 11. Po otrzymaniu przez Użytkownika informacji o Cenie Usługi, Użytkownik może odstąpić od zatwierdzenia zlecenia Usługi, w szczególności nie dokonując płatności. Z tytułu odstąpienia od zatwierdzenia zlecenia Użytkownik nie ponosi żadnych opłat lub kosztów.
 12. Cena Usługi jaka została przesłana do Użytkownika ważna jest przez 7 dni, licząc od chwili jej otrzymania przez Użytkownika. Za chwilę otrzymania Ceny Usługi uznawana jest chwila, w której na serwer Użytkownika, na którym posiada on Adres elektroniczny przesłana została informacja zawierająca Cenę Usługi.   
 13. Jeżeli w terminie 10 dni od złożenia zlecenia wykonania Usługi przez Użytkownika nie została dokonana zapłata Ceny Usługi, zlecenie jest anulowane. Jeżeli Użytkownik po tym okresie dokona wpłaty Ceny Usługi, kwota ta podlega zwrotowi Użytkownikowi, chyba, że Kancelaria uzna wpłatę Ceny Usługi za dokonaną w terminie.
 14. Po dokonaniu zapłaty Ceny Usługi przez Użytkownika, rozumianej jako pozytywne zakończenie procesu przeprowadzania płatności elektronicznych zgodnie z właściwym regulaminem podmiotu świadczącego usługi płatnicze za pośrednictwem internetu w wysokości równej Cenie usługi, Kancelaria przystępuje do jej niezwłocznego wykonania.
 15. Usługa przez Kancelarię wykonana zostaje w terminie określonym przez Kancelarię przy wycenie, która w przypadku zlecenia standardowego wynosi nie krócej niż 48h licząc od chwili zapłaty Ceny usługi. Czas wykonania usługi liczony jest w dni robocze.
 16. W zależności od stopnia pracochłonności, ilości nadesłanych zleceń oraz od dokonanego wyboru przez Użytkownika, Usługa może zostać wykonana w innym czasie niż wskazany w ust. 15 tj. w czasie od 8 do 168 godzin roboczych – usługi przyspieszone lub niestandardowe.
 17. W przypadku dokonania płatności po godz. 16:00 w dniu roboczym, rozpoczęcie biegu okresu wykonania Usługi następuje następnego dnia roboczego po godz. 9:00.
 18. Kancelaria przy wykonywaniu Usługi może żądać przesłania dodatkowych informacji lub dokumentów, w takim przypadku rozpoczęcie biegu okresu wykonania Usługi następuje po przesłaniu przez Użytkownika dodatkowych informacji lub dokumentów. W przypadku przesłania dokumentów lub informacji po godz. 16:00 w dniu roboczym, rozpoczęcie biegu okresu wykonania Usługi następuje następnego dnia roboczego po godz. 9:00.
 19. Usługa zostaje wykonana poprzez sporządzenie jej w formie elektronicznej i przesłanie jej za pośrednictwem Systemu do Użytkownika. Wykonanie Usługi  zakończone zostaje w chwili, w której Użytkownik zostaje powiadomiony przez System o jej wykonaniu.
 20. Wykonanie dodatkowych czynności związanych z wykonaniem Usługi, tj. np. przesłanie jej w formie pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres zamieszkania na terenie Polski, nie jest liczony do czasu wykonania Usługi.
 21. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, które następuje wraz z dokonaniem zapłaty Ceny Usługi przez Użytkownika, Cena Usługi nie ulega zmianie, chyba że jest korzystniejsza dla Użytkownika lub Użytkownik w trakcie wykonywania Usługi zleci dodatkowe czynności związane z Usługą, albo rozszerzy jej zakres.
 22. Kancelaria ma prawo odstąpić od wykonania Usługi po zapłacie Ceny Usługi, jeżeli Usługa nie może być wykonana w sposób określony przez Użytkownika z przyczyn niezależnych od Kancelarii. W takim przypadku, wpłacona przez Użytkownika Cena Usługi zostaje niezwłocznie zwrócona na rachunek bankowy Użytkownika. W tym celu Administrator zwróci się do Użytkownika o wskazanie rachunku bankowego do zwrotu środków.
 23. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść sformułowanego przez Użytkownik zlecenia, w tym opis stanu faktycznego lub prawnego związanego z wykonaniem Usługi.
 24. Usługa wykonywana jest zgodnie z treścią zlecenia, zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że ze złożonego zapytania wynika inny stan prawny, a Kancelaria podjęła się udzielenia odpowiedzi w zakresie wykraczającym poza ten zakres.
 25. Administracja oraz Kancelaria zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie korzystania z Systemu oraz wykonywania Usługi oraz wykorzystania ich tylko i wyłącznie w celach związanych z wykonaniem Usługi.
 26. Użytkownik odpowiada za informacje przekazane Kancelarii.
 27. Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie na stronach Serwisu treści złożonego zapytania oraz udzielonej odpowiedzi, ale w stanie uniemożliwiającym identyfikację danych osobowych Użytkownika, w szczególności w tym celu Administrator dokonuje zmiany okoliczności faktyczne, nazw, danych osobowych i innych elementów publikowanego zapytania.
 28. Na żądanie Użytkownika wystawiona zostaje faktury VAT.
 29. Faktura wystawiana jest i przesyłana w formie elektronicznej na co Użytkownik wyraża zgodę. Faktura w formie elektronicznej wystawiana jest w postaci pliku PDF w sposób gwarantujący integralność i nienaruszalność zawartych w fakturze danych.
 30. Na żądanie Użytkownika faktura może zostać przesłana w postaci pisemnej listem zwykłym, pod warunkiem pokrycia przez Użytkownika kosztów przesyłania faktury.  
 31. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Kancelarię przed upływem terminu, o którym mowa w art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W związku z powyższym, Użytkownikowi po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni zgodnie z art. 38 przytoczonej Ustawy.

 

§ 5 [Płatność]

 1. Zapłata Ceny Usługi następuje za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne w tym poprzez przelew lub zapłatę kartą płatniczą.
 2. Użytkownik dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności.
 3. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
 4. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej (przelew), Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
 5. Administrator w żaden sposób nie gromadzi i nie zapisuje danych identyfikacyjnych Usługobiorcy związanych z realizowaniem płatności, w szczególności takich jak dane karty płatniczej, dane dostępowe do systemów transakcyjnych, ani w inny sposób nie wpływa na dokonywanie płatności przez Użytkownika.
 6. Po prawidłowym dokonaniu płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych, na adres elektroniczny wskazany przez Użytkownika przesyłana jest informacja o dokonaniu płatności, a jeżeli Użytkownik wpisał także dane do faktury VAT, także plik PDF zawierający fakturę VAT w wersji elektronicznej.

 

§ 6 [Informacje techniczne]

 1. Do korzystania z Usług, niezależnie od innych wymagań określonych w Regulaminie, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
  1. dostępu do Internetu,
  2. dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  3. prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Google Chrome 3.0, Safari 4.0, Opera 10.0,
  4. wirtualnej maszyny Java w aktualnej wersji,
  5. posiadanie i zainstalowanie przez Użytkownika odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku w formacie PDF, DOC lub XLS.
 2. Administrator nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Użytkownika niezbędnego dostępu do Serwisu dzięki korzystaniu przez niego z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Systemu lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku.
 3. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Użytkownika z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.

 

§ 7 [Ograniczenia odpowiedzialności]

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Systemu oraz zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Systemu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Systemu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych na stronach Serwisu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 5. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 8 [Postępowanie reklamacyjne]

 1. Reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Administratora lub Kancelarię Usługi określonych w Regulaminie lub wadliwego ich rozliczenia mogą być składane przez Użytkowników przez całą dobę.
 2. Informację związane z nieprawidłowym działaniem Serwisu lub rozliczeniami mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora: BOK@serwisprawa.pl.
 3. Zgłoszenie reklamacji Usługi następuje poprzez przesłanie jej na adres siedziby Kancelarii. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. W celu złożenia reklamacji Usługi Administrator prześle wszelkie dane i informacje dotyczące Kancelarii.
 4. Reklamacja może być wniesiona w terminie do 30 dni od dnia, w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.
 5. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i odpowiednie uzasadnienie.
 6. Reklamacje są rozpatrywane przez Administratora lub Kancelarię w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.
 7. Rozpatrywanie Reklamacji odbywa się w dni robocze, w czasie od godz. od 8:00 do 16:00, przypadającym w każdym dniu tygodnia niebędącym sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy.
 8. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Użytkownika w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej.
 9. Reklamacja związana z brakiem zapłaty następującej za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych winna zawierać dane Użytkownika, jego adres elektroniczny, informacje o dacie i godzinie dokonywania płatności a także metodzie i rodzaju tej płatności.
 10. Brak elementów, o których mowa w ust. 10 uniemożliwia rozpatrzenie reklamacji związanych z dokonaniem płatności.

 

§ 9 [Prawa autorskie]

 1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie stanowią własność Administratora lub zostały mu udostępnione na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez pisemnej zgody Administratora żadne z materiałów znajdujących się w zasobach Serwisu, a także pobrane z zasobów Serwisu lub w inny sposób otrzymane, nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone.
 2. W zakresie udzielonego Użytkownikowi dostępu nie ma on prawa do:
  1. sprzedaży, wypożyczania, wynajmu czy też odstępowania tak Usługi jaki i materiałów dzięki niej uzyskanych innym instytucjom bądź osobom trzecim bez pisemnej zgody Administratora lub Kancelarii,
  2. przekazywania informacji umożliwiających dostęp do Serwisu osobom trzecim,
  3. utrwalania i zwielokrotniania informacji pobranych z Serwisu (dane są udostępniane w Serwisie tylko na użytek własny Użytkownika),
  4. utrwalenia i zwielokrotnienia, bądź udostępniania nieodpłatnie lub odpłatnie pobranych materiałów, lub dalszego przekazania na rzecz innych osób trzecich,
  5. usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Administratorze podanych w elementach Serwisu i materiałach towarzyszących,
  6. modyfikowania kodu wynikowego jakiegokolwiek programu wchodzącego w skład Serwisu, przeprowadzania odwrotnej kompilacji ani odwrotnej asemblacji,
  7. wykonywania kopii programów i danych, będących elementami Serwisu,
  8. samodzielnego oddzielania od całości Serwisu jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona przez Administratora,
  9. samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Serwisu oraz wszelkich innych zmian technicznych bez zgody Administratora, tak samo nie ma prawa do wprowadzania do nazewnictwa obowiązującego w Serwisie zmian, dodatków lub skrótów, które zniekształcają treść lub formę,
  10. przeniesienia praw wynikających z umowy o świadczenie Usług na osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Kancelarii.

 

§ 10 [Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin może ulec zmianie.
 3. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej.
 4. Administrator ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w przypadku:
  1. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. udostępnianie danych dostępowych do Konta osobom trzecim.
 5. W przypadku opisanym w ust. 4, Użytkownik zachowuje prawo do wykonania Usługi przez kancelarię lub prawo do zwrotu wpłaconej Ceny Usługi.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień Regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika.

 

 

2087
Jakość Obsługi
 • Jestem bardzo zadowolona, dziękuję z szybką i zrozumiałą odpowiedź.

  Internauta
 • Mogło być trochę taniej ale jakość i czas odpowiedzi to mocne strony tego serwisu. Polecam wszystkim, szczególnie w sprawach zawiłych i skomplikowanych.

  Dziękuję raz jeszcze, Anna
 • Opinia, którą dostałem, w zupełności wyczerpała temat. Cena nie była najniższa, ale nie żałuję. Dziękuję za pomoc.

  Kamil
Certyfikat Rzetelna Firma Gwarancja satysfaktcji Certyfikat Nowoczesna Kancelaria Prawna
SerwisPrawa.pl sp. z o.o.
Plac Powstańców Śląskich 7
53-332 Wrocław
porady@poradyprawne.biz.pl
Tel. 71/ 390 84 08
Copyright ® 2011-2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o.