porady prawne online

Przetwarzanie danych w razie zakończenia postępowania karnego

Porady Prawne Prawo administracyjne
Ktoś wziął na moje zagubione dokumenty kredyt ratalny. Po jakimś czasie zawitał u mnie komornik, dostałem wezwanie na policję, gdzie złożyłem zeznania oraz podpis do weryfikacji. Następnie dostałem postanowienie od prokuratury, że zostaję uznany za osobę niewinną, to nie ja zaciągnąłem kredyt. Na postanowieniu była adnotacja informująca, że takie pismo otrzymuje bank oraz sklep, gdzie był zaciągnięty kredyt. Prawdziwe problemy zaczęły się kiedy po dwóch miesiącach, od otrzymania tego pisma zacząłem się starać o kredyt hipoteczny. Okazało się, że pomimo otrzymania pisma bank dalej przetwarza moje dane w BIK-u a sklep w KRD. Ponieważ bank i sklep po otrzymaniu decyzji z prokuratury dalej przetwarzali moje dane osobowe, już nielegalnie, czy mogę dochodzić zadośćuczynienia?

Przede wszystkim należy podkreślić, że w przypadku braku respektowania przez administratora danych praw wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do zwrócenia się do organu do spraw ochrony danych osobowych (GIODO) z pisemną skargą na działanie wskazanego w niej podmiotu, dotyczące przetwarzania przez niego danych osobowych. Do skargi należy załączyć odpowiednie dowody potwierdzające stawiane zarzuty, jak również – stosownie do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – wnieść opłatę skarbową.

W przypadku przetwarzania danych osobowych administrator danych musi mieć podstawę prawną i faktyczną do ich przetwarzania. Podstawy prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych wymienione są w art. 23 ust. 1 ustawy i należą do nich m. in. zgoda osoby, której dane są przetwarzane lub okoliczność związana z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

W opisanym stanie faktycznym może mówić o naruszeniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz o nie respektowaniu praw osoby, której dane są przetwarzane, co uzasadnia możliwość złożenia skargi do GIODO. Od chwili, gdy administrator jakim jest bank oraz sklep uzyskały informację o tym, że Pana dane zostały wykorzystane niezgodnie z prawem w celach przestępczych, odpadła przesłanka związana z przetwarzaniem Pana danych osobowych. Dane te winy zostać niezwłocznie usunięte. Dalsze przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisem art. 49 ust. 1 ww. ustawy stanowi przestępstwo. W myśl tego przepisu każdy kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W postępowaniu karnym można także żądać naprawienia szkody lub zasądzenia na rzecz pokrzywdzonego odpowiedniej nawiązki.

Ponadto niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych stanowi naruszenie dóbr osobistych, a tym samym na podstawie art. 24 Kodeksu cywilnego każda osoba, której dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Reasumując, w przypadku naruszenia przepisów w zakresie przetwarzania danych osobowych możliwe jest dochodzenie swoich praw na drodze administracyjnej, cywilnej a nawet karnej (w zależności od spełnienia przesłanek). Można także żądać naprawienia szkody lub zadośćuczynienia pieniężnego w postępowaniu cywilnym albo nawiązki w postępowaniu karnym. Ewentualne możliwości związane z dochodzeniem roszczeń są uzależnione od zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz dokonanej jego oceny przez sąd.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments