porady prawne online

Przeniesienie autorskich praw majątkowych i zgoda na wykonywanie prawa zależnego

Porady Prawne Prawo autorskie
Mam pytanie dotyczące prawa autorskiego. Interesuje mnie, co dla mnie znaczy poniższy zapis w umowie – w ramach wynagrodzenia, wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją przekazuje na rzecz zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawo zezwalające na wykonanie zależnego prawa autorskiego. Czy poprzez ten zapis zamawiający może ingerować w mój projekt, zatrudniając innych wykonawców, którzy będą nanosić zmiany zaproponowane przez zamawiającego?

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Prawo autorskie), twórca utworu (autor), może przenieść autorskie prawa majątkowe na osoby trzecie na podstawie umowy. Prawa majątkowe są zbywalne, w przeciwieństwie do prawa osobistych, które nie podlegają zrzeczeniu oraz przeniesieniu na osobę trzecią. Prawa osobiste obejmują w szczególności takie prawa jak autorstwo utworu czy nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Natomiast autorskie prawa majątkowe, to wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Sama umowa o dzieło nie oznacza przeniesienia w jakimkolwiek zakresie autorskich praw majątkowych. Na jej mocy takiej umowy zamawiający uzyskuje jedynie prawo do konkretnego nośnika materialnego dzieła. Dopiero dokonanie zapisu w takiej umowie (lub odrębna umowa), w której twórca (wykonawca dzieła), przenosi na zamawiającego majątkowe prawa autorskie powodują, że prawa te przechodzą na zamawiającego. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych (lub umowa o korzystanie z utworu, zwana „licencją”), winna obejmować pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokonanie zapisu w umowie o dzieło, przenoszącej autorskie prawa majątkowe, wraz z wymienieniem pola eksploatacji jako prawa do zwielokrotnienia dzieła, powoduje, że zamawiający może nie tylko dalej odsprzedać dzieło, ale także może zbywać jego kopie.
Udzielenie w umowie prawa zezwalającego na wykonanie prawa zależnego powoduje, że na bazie przedmiotowego utworu mogą być wykonywane inne utwory, np. przeróbki. Jak wynika z art. 2 Prawa autorskiego, opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Jednakże rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły.
Reasumując, w przypadku udzielenia zgody na wykonywanie prawa zależnego, zgadza się Pan na to, że inne osoby (którym zamawiający wyda zgodę), na podstawie Pańskiego projektu będą mogły tworzyć własne przeróbki i zmiany Pańskiego projektu.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments