porady prawne online

Przekroczenie progu dochodów powoduje utratę prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Opieka społeczna Porady Prawne

Omówiono mi świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Mój miesięczny dochód na jednego członka rodziny wyniósł 767,78 zł, czyli kwota przekroczenia to 42,78 zł. Czy odwołanie od wydanej decyzji ma sens i czy są szanse na zmianę decyzji? Nadmieniam, że moje dzieci uczęszczają do szkoły średniej poza miejscem zamieszkania. Żadne z moich dzieci nie otrzymuje stypendium, ponieważ dochody progowe uczelni, do których uczęszczają moje dzieci, są jeszcze niższe. Jako samotna matka staram się jak mogę ale ustawodawca ciągle rzuca kłody pod nogi.

Odpowiedź

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, świadczenia alimentacyjne przysługują osobie uprawnionej, jeżeli spełnia ona określone w ustawie przesłanki a ponadto, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł. Ustawodawca w żadne sposób nie dopuścił choćby częściowego przyznania świadczeń alimentacyjnych, w przypadku gdy dochód przekracza określoną w ustawie kwotę. Także przepisy nie uprawniają żadnego organu do uznaniowego przyznawania świadczeń. Jednym słowem, jeżeli dochód w rodzinie w przeliczeniu na jedną osobę, przekroczy choćby o 1 zł ustaloną kwotę, to traci się uprawnienia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
W oparciu o przepisy ww. ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 roku, w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia lub bezterminowo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ustawa nie definiuje pojęcia dochodu rodziny odsyłając w tej kwestii do ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dochód rodziny wg art. 3 pkt. 2 tej ustawy jest to przeciętny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Zgodnie z pkt. 1a tego przepisu dochód jako taki oznacza przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zgodnie z pkt c – inne dochody nie podlegające opodatkowaniu na podstawie ww. przepisów. Jedyna możliwość zatem odwołania od decyzji to zakwestionowanie uzyskanego dochodu, który w przeliczeniu na członka rodziny przekracza ustawowo określoną kwotę. Naszym zdaniem, jeżeli próg dochodu został prawidłowo ustalony i przekracza on kwotę 725 zł w przeliczeniu na jednego członka rodziny, to niestety wnioskodawca nie nabywa uprawnień do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments