2087
Szybka i skuteczna porada prawna online
Certyfikat Rzetelna Firma Gwarancja satysfaktcji
Certyfikat Nowoczesna Kancelaria Prawna

Wypłata wynagrodzenia dla wspólnika w spółce kapitałowej

data publikacji: 09-06-2014
Jestem wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka obecnie zarządzana jest przez mojego syna. Spółka co roku uzyskuje zysk i wypłaca dywidendę. W związku z moim przejściem na emeryturę chciałbym oprócz dywidendy co miesiąc otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie ze spółki. Na jakie przepisy się powołać i czy zgromadzenie wspólników może podjąć taką uchwałę. Jeżeli tak to jakie obowiązują obciążenia podatkowe.

Przede wszystkim wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przysługuje prawo do dywidendy, która jest wypłacana zgodnie z przepisami K.s.h. oraz umową spółki. Jeżeli chodzi o wypłatę tej dywidendy, to zgodnie z art. 194 K.s.h. umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Oznacza to, że spółka nie musi wypłacać dywidendy po zakończeniu roku obrotowego ale wypłaty te mogą następować częściej w trakcie, ale konieczna byłaby zmiana umowy spółki w tym zakresie. Wszelkie inne wypłaty świadczeń wspólnikom przez spółkę musi się wiązać ze sprawowaniem określonych funkcji w organach spółki, lub świadczenia na jej rzecz pracy lub usług, na podstawie odpowiednich umów.

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z art. 213 § 1 K.s.h. może być powołana rada nadzorcza, przy czym skład rada musi się składać co najmniej z trzech osób. Członkowie rady powoływani są i odwoływani uchwałą wspólników spółki. Członkom rady może być przyznane wynagrodzenie, w tym zakresie można stosować zapisy dotyczące spółki akcyjnej. Zgodnie z art. 392 § 1 K.s.h. W myśl tego przepisu członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia oraz zasady jego ustalania określone winny być w umowie spółki lub uchwale wspólników.

 

 

Jest to szczególny rodzaj wynagrodzenie, które wypłacane jest z tytułu powołania. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z 14 lutego 2012 roku sygn. akt I ACa 1391/11 uznał, że walne zgromadzenie może określić wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej w sposób dowolny, także poprzez wskazanie elementów fakultatywnych wynagrodzenia, których przyznanie zależeć będzie od tego, czy członkowie rady nadzorczej będą wykonywać dodatkowe obowiązki zlecone im przez radę. Swoboda uchwały wspólników w tym zakresie jest ograniczona jedynie poprzez możliwość jej zaskarżenia w trybie powództwa o jej uchylenie. Zgodnie z art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenie to stanowi przychody z działalności wykonywanej osobiście. Zgodnie z tym przepisem za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Przychody takie podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wynagrodzenia te nie są objęte składkami na rzecz ZUS (planowane jest oskładkowanie tych wynagrodzeń w przyszłości).

 

 

W pozostałym zakresie jakiekolwiek inne wynagrodzenia wypłacane w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wiążą się z koniecznością świadczenia pracy, wykonywania usług, zgodnie z zawartymi odpowiednimi umowami w tym zakresie (np. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o działo czy jakakolwiek inna umowa zobowiązująca spółkę do wypłaty wynagrodzenia).

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

Podstawa prawna:

[art. 213 K.s.h.]

[art. 392 § 1 K.s.h.]

[art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych]

Copyright ® 2011-2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o.