2087
Szybka i skuteczna porada prawna online
Certyfikat Rzetelna Firma Gwarancja satysfaktcji
Certyfikat Nowoczesna Kancelaria Prawna

Wynagrodzenie prokurenta

data publikacji: 25-05-2014
Czy prokurent może za wykonywanie czynności wchodzących w zakres prokury otrzymywać wynagrodzenie i jakie dokumenty należy sporządzić by uzyskiwać wynagrodzenie (w tym premie) z tytułu pełnionej funkcji? Czy każda wypłata wymaga oddzielnej zgody np. zarządu?

Prokura jest stosunkiem prawnym łączącym spółkę z prokurentem będącym swoistym pełnomocnictwem. Zgodnie z treścią art. 109[1] § 1 Kodeksu cywilnego, Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Udzielenie prokury jest zatem jednostronną czynnością prawną, która wykonywana jest poprzez podjęcie jednomyślnej uchwały przez wszystkich członków zarządu spółki (art. 208 § 6 Kodeksu spółek handlowych). Czynności prokurenta mogą być wykonywane na rzecz spółki zarówno odpłatnie jak i nie odpłatnie.

Wynagrodzenie może być przyznane prokurentowi w ramach aktu powołania, lub poprzez zawarcie pomiędzy spółką a prokurentem stosunku prawnego opartego na przepisach Kodeksu pracy albo Kodeksu cywilnego. W przypadku zawarcia umowy o pracę czy umowy zlecenia (w tym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), kwestie takie nie odbiegają od innych umów jakie zawierane są przez spółkę z innymi osobami.

 

 

Jedna odrębność istnienie w przypadku, gdy podstawą wynagrodzenia jest akt powołania – czyli uchwała zarządu. Uchwała taka stanowi samodzielną podstawę do ustalenia i wypłaty prokurentowi wynagrodzenia za czynności wchodzące w skład prokury.  Uchwała taka winna zawierać wysokość wynagrodzenia oraz zasady związane z ustalaniem wynagrodzenia. Ma ona zbliżoną konstrukcję jak uchwała walnego zgromadzenia czy też rady nadzorczej, która ustala wynagrodzenie dla osoby powołanej do pełnienia funkcji w składzie zarządu. Uchwała może w miarę swobodnie określać zasady i warunki wynagrodzenia, o ile nie narusza to postanowień umowy spółki lub innych regulacji wewnętrznych lub przepisów KSH (np. w zakresie zaciągania zobowiązań przez zarząd). Zarówno uchwała może określać, ze prokurent otrzymuje stałe ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne, jak również może ono być uzależnione od określonych parametrów (np. wyników spółki), a także może być określone na czas oznaczony jak i nieoznaczony.

 

 

W takim wypadku podstawą prawną do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie funkcji prokurenta jest akt powołania (bez nawiązania odrębnego stosunku prawnego), przy czym w praktyce wypłata wynagrodzenie z tego tytułu będzie realizowana na podstawie listy płac. Wynagrodzenie to nie jest jednak wynagrodzeniem ze stosunku pracy a stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

Copyright ® 2011-2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o.