2087
Szybka i skuteczna porada prawna online
Certyfikat Rzetelna Firma Gwarancja satysfaktcji
Certyfikat Nowoczesna Kancelaria Prawna

Rozdawanie ulotek reklamowych co do zasady nie jest zabronione

data publikacji: 08-06-2011
Czy dozwolone jest rozdawanie ulotek na terenach dworców autobusowych oraz kolejowych, a także ulic znajdujących się obok nich? Czy mogę przeprowadzić akcję promocyjną jednej firmy, jeżeli zatrzymują się tam autobusy konkurencji?

Osoba, która rozdaje ulotki bezpośrednio do rąk osób robi to w sposób zgodny z prawem. Jak wynika z treści art. 63a § 1 k.w. (kodeksu wykroczeń), za wykroczenie odpowiada jedynie osoba, która umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem. W takim przypadku osoba ta podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Wykroczeniem jest zatem umieszczanie w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym lub wystawianie na widok publiczny w innym miejscu, bez zgody zarządzającego tym miejscem np. ulotki. Przepis ten nie wskazuje aby wykroczenie wiązało się także z wręczaniem takich ulotek.

Ewentualny zakaz prowadzenia tego rodzaju działalności może zostać wprowadzony przepisami prawa miejscowego, tzn. np. uchwałą rady gminy. Zgodnie z przepisami art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Przepisy porządkowe mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. Aby taka uchwała miała moc wiążącą musi zostać opublikowana w sposób odpowiedni. Ponadto należy pamiętać, że również właściciele lub osoby sprawujące zarząd odpowiednimi nieruchomościami mogą ograniczyć prowadzoną na tym terenie działalność poprzez wprowadzenie odpowiednich ograniczeń w tym zakresie.

 
W opisanym stanie faktycznym można stwierdzić, że jeżeli nie zostały wydane odpowiednie akty prawa miejscowego, nie ma także ograniczeń wynikających z działań właściciela lub zarządcy nieruchomości, to ulotki mogą być wręczane do rąk osób, które z takiego miejsca korzystają (pasażerowi). Zupełnie czymś innym jest ewentualna treść takich ulotek oraz sposób ich rozdawania, gdyż w tym zakresie można by ewentualnie zastanawiać się czy nie będziemy mieć do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z ogólną normą wyrażoną w art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 09.06.2009 roku sygn. akt II CSK 44/09, artykuł 3 ust. 1 ustawy dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji może stanowić także samodzielną podstawę uznania określonego zachowania za czyn nieuczciwej konkurencji.
 
 
Czynem nieuczciwej konkurencji może zatem być każde zachowanie, w tym także nieetyczne jeżeli choćby zagraża interesom innego przedsiębiorcy.
W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:
1)     zaniechania niedozwolonych działań;
2)     usunięcia skutków niedozwolonych działań;
3)     złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
4)     naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
5)     wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
6)     zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.
W opisanym stanie rzeczy, trudno oceniać czy i w jakim zakresie ewentualna działalność może spowodować wyczerpanie przesłanek do uznania, że mamy do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji. Każdorazowo będzie to można ocenić po zgromadzeniu całego materiału dowodowego, nie mniej jednak, trzeba się liczyć z tym, że taki zarzut może zostać postawiony. Istotne w tym zakresie oprócz norm prawnych jest także czy zachowanie to będzie miało cechy naruszenia tzw. dobrych obyczajów kupieckich.   
 
Porady prawne / pomoc prawna
www.SerwisPrawa.pl
Copyright ® 2011-2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o.