2087
Szybka i skuteczna porada prawna online
Certyfikat Rzetelna Firma Gwarancja satysfaktcji
Certyfikat Nowoczesna Kancelaria Prawna

Członek zarządu spółki może złożyć rezygnację w każdym czasie

data publikacji: 10-02-2014
Członek zarządu w spółce cywilnej złożył rezygnację z pełnionej funkcji nie podając jednak powodu. Rezygnacja została złożona zgodnie ze statutem spółki na ręce przewodniczącego rady nadzorczej. Od kiedy osoba ta przestaje być członkiem zarządu i czy musiała podać przyczyny swojej rezygnacji w złożonym oświadczeniu?

Zgodnie z art. 368 § 5 K.s.h. - mandat członka zarządu w spółce akcyjnej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. Statut spółki może przewidywać, że członek zarządu składa rezygnację np. na piśmie na ręce przewodniczącego rady. W takim wypadku złożenie rezygnacji wywiera skutek do chwili jego złożenia. Rezygnacja taka ma charakter jednostronnego oświadczenia woli i nie musi być przez nikogo przyjęta, a zatem jest skuteczna z chwilą gdy dojdzie ona do adresata, w tym wypadku do przewodniczącego rady nadzorczej.

 

 

Przepis art. 368 § 5 Kodeksu spółek handlowych zawiera odesłanie do treści art. 746 Kodeksu cywilnego. Z odesłania tego wynika, że przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę. Tym samym rezygnacja członka zarządu może być złożona w każdym czasie i bez konieczności wskazania przyczyn, a zgodnie z art. 369 § 6 k.s.h. w zw. z art. 746 § 3 k.c., można jedynie ograniczyć możliwość składnia rezygnacji (wówczas konieczna była by umowa w tym zakresie), niemniej nie można jej wyłączyć jeżeli zostaje złożona z ważnych powodów.

 

Jeżeli chodzi o ważne powody to przepisy w żadnym zakresie ich nie określają, może to być zarówno choroba strony wypowiadającej, zmiana sytuacji życiowej, zmiana miejsca zamieszkania, nieotrzymanie wynagrodzenia lub jego zmiana, uargumentowana utrata zaufania itp. Jeżeli te ważne przyczyny wystąpiły, to wypowiedzenie to nie rodzi odpowiedzialności za zaistniałą wskutek wygaśnięcia zlecenia szkodę. Jeżeli jednak wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu a zlecenie było odpłatne, to strona wypowiadająca zlecenie będzie odpowiedzialna za szkodę.

 

 

Ewentualność odpowiedzialność odszkodowawcza może powstać w razie wypowiedzenia zlecenia w czasie nieodpowiednim, ale musi zaistnieć szkoda o charakterze majątkowym (trzeba ją wykazać), a także musi istnieć związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy wypowiedzeniem a zaistniałą szkodą. W przypadku złożenia rezygnacji członka zarządu bez ważnego powodu (powód ten nie musi być wskazany w oświadczeniu o rezygnacji), trudno wykazać powstanie szkody tylko z tego tytułu, a nadto jeszcze trudniej będzie wykazać istnienie związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy szkodą a złożoną rezygnacją. Najszybciej taką szkodę można sobie wyobrazić w przypadku rezygnacji członka zarządu, w przypadku gdy mówimy o zarządzie jednoosobowym – wówczas nie ma osób umocowanych do działania spółki, spółka nie mogła wykonać umowy lub utraci intratny kontrakt. W przypadku zarządu wieloosobowego raczej będzie to trudne do wykazania.

 

 

Odpowiedzialność odszkodowawczą zatem będziemy rozpatrywać w określonym stanie faktycznym, w którym zaistniała szkoda majątkowa po stronie spółki. Konieczne będzie znalezienie związku pomiędzy tą szkodą a złożoną rezygnacją, która nie została złożona z ważnej przyczyny.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

 

Copyright ® 2011-2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o.