porady prawne online

Prawo do zasiłku dla bezrobotnego

Opieka społeczna Porady Prawne
Pracuję od dwóch lat na umowę o pracę na czas określony. Obecnie kończy mi się okres zatrudnienia i chyba pracodawca nie przedłuży mi umowy o pracę. Czy w będzie mi należał się zasiłek dla bezrobotnych?

Jeżeli chodzi o uzyskanie statusu bezrobotnego oraz otrzymywania zasiłku dla osoby bezrobotnej, to zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych.
Ponadto pracownik aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych musi w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni być zatrudniony i osiągać wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni). Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę to od dnia 1 stycznia 2008 roku kwota 1.126 zł.
Prawo do zasiłku nie będzie jednak przysługiwać bezrobotnemu, który:
  1. odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych;
  2. w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania.
  3. w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia;
  4. otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej;
  5. otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
Jeżeli zatem spełnia Pan warunki ustawowe a jednocześnie nie zachodzą powyższe warunki to zasadniczo będzie przysługiwać Panu zasiłek.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments