porady prawne online

Ponowne ustalenie kapitału początkowego przez ZUS

Porady Prawne Prawo finansowe
Wysłałem do ZUS wniosek o ustalenie kapitału początkowego. W tym miesiącu, po prawie dwóch latach otrzymałem decyzję, w której nie uznano okresu zatrudnienia od 1969 do 1991 z powodu dostarczenia kopii a nie oryginałów świadectw pracy (nie potwierdzone notarialnie). Zrobiłem to świadomie (tam giną dokumenty) liczyłem, że wezwą mnie osobiście w celu okazania oryginałów, w pouczeniu wskazują na sąd. Czy ZUS nie ma obowiązku wezwania delikwenta do usunięcia braków w dokumentach?

Niestety w tym przypadku organ nie wzywa do usunięcia braków formalnych, a dokumentacja składana do wyliczenia kapitału początkowego musi być złożona w oryginale. Wynika to wprost z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2000 roku, w sprawie szczegółowych zasad współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego. Zgodnie § 16 tego rozporządzenia, po ustaleniu kapitału początkowego organ rentowy zwraca ubezpieczonemu oryginały dokumentów, zostawiając w aktach poświadczone przez siebie kserokopie.
W przypadku gdy kapitał początkowy nie został prawidłowo wyliczony, to zgodnie z art. 175 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, od decyzji organu rentowego przysługują osobie zainteresowanej środki odwoławcze określone w odrębnych przepisach. Winien Pan otrzymać pouczenie w decyzji o ustaleniu kapitału początkowego, w jakim terminie oraz do jakiego organu może Pan się odwołać.
Także, na podstawie art. 175 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach… może nastąpić ponowne ustalenie wysokości kapitału początkowego. Następuje to w okolicznościach określonych w art. 114 ustawy – prawo do świadczeń lub ich wysokość ulega ponownemu ustaleniu na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie świadczeń zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość.
Reasumując ma Pan dwie możliwości, albo złożyć odwołanie od decyzji w zakresie ustalenia kapitału początkowego (załączając oryginały świadectw pracy), albo jeżeli terminy do złożenia odwołania upłynęły, może Pan złożyć ponowny wniosek o ustalenie kapitału początkowego.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments