porady prawne online

Plagiat jest przestępstwem

Porady Prawne Prawo autorskie
W Internecie sprzedaje notatki studenckie z jednego z przedmiotów na płycie CD. Część z nich jest moja, część została przysłana przez innych studentów i część pochodzi z Internetu. Zastanawia mnie co mówi w tej kwestii prawo autorskie – co i jak można udowodnić i czy cos za to grozi. Zdaje sobie sprawę, ze nie jest to w pełni zgodne z prawem. Proszę o ocenę stopnia ryzyka, oraz podobne sprawy z autopsji o ile zaistniały.

Po pierwsze osoby przysyłające Panu materiały, które niewątpliwie podlegają ochronie z prawa autorskiego, powinny udzielić Panu co najmniej zgody na korzystanie z utworu na wszelkich polach ekspluatacji. Jeżeli miałyby na Pana przejść autorskie prawa majątkowe do tych utworów, to umowa taka pod rygorem nieważności musiałaby zostać zawarta na piśmie (art. 53 ustawy o prawach autorskich).

Zgodnie z prawem autorskim, można korzystać z utworów bez zgody twórcy (dozwolony użytek) w kilku przypadkach. Dla Pana najbardziej interesujące będzie treść art. 29 prawa autorskiego, zgodnie z którym wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. W tym przypadku twórcy nie przysługuje wynagrodzenie. Oczywiście konieczne będzie podanie autora, źródła (czyli przypisy). Ponadto wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach i wypisach. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w antologiach. W przypadkach tych, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia, czyli za korzystanie z jego utworów może zażądać od Pana wynagrodzenia.

Jeżeli naruszy Pan autorskie prawa majątkowe, to na zasadzie art. 79 ustawy, uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa zaniechania naruszania, usunięcia skutków naruszenia, a także naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Ponadto twórca może żądać wydania uzyskanych korzyści, domagać się jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd oraz zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu Promocji Twórczości, gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek.

Oprócz odpowiedzialności cywilnej, za naruszenie praw autorskich może grozić odpowiedzialność karna, przewidziana w ustawie. M. in. zgodnie z art. 115 ustawy, kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments