porady prawne online

Osoba ubezwłasnowolniona na gruncie prawa podatkowego jest traktowana jak dziecko

Porady Prawne Prawo administracyjne
Jestem sądownie ustanowionym opiekunem prawnym mojego całkowicie ubezwłasnowolnionego męża (ma pierwszą grupę inwalidzką, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, dodatek pielęgnacyjny (niezdolny do samodzielnej egzystencji). Mąż mieszka ze mną, jestem jego jedynym opiekunem. Z uwagi na konieczność stałej opieki nad mężem musiałam zrezygnować z pracy, utrzymujemy się z renty męża. Czy w związku z taką sytuacją mam prawo do odliczenia od podatku PIT 37 ulgi rodzinnej (jak na dziecko)? Rozliczam się wspólnie z mężem.

Zgodnie z art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

1)      wykonywał władzę rodzicielską,

2)      pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,

3)      sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

 

W myśl art. 27f ust. 2 tejże ustawy, odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek (tj. w 2009 r. 1112,04 zł za cały rok), określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1. Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

1)      na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

2)      wstąpiło w związek małżeński.

Zgodnie z art. 27f ust. 3 powołanej ustawy w przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

 

Z przepisu art. 27f ust. 4 wyżej cyt. ustawy wynika, że odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Według art. 27f ust. 5 ww. ustawy odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

1)      odpis aktu urodzenia dziecka,

2)      zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

3)      odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,

4)      zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Natomiast art. 27f ust. 6 powyższej ustawy stanowi, że przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Przepisy art. 6 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do dzieci, o których mowa w ust. 1 i 6 (art. 27f ust. 7 powołanej ustawy).

 

Biorąc pod uwagę powyższe, uprawnionymi do skorzystania z ulgi są zatem podatnicy, którzy spełnili poniższe przesłanki tj.:

–           osiągali dochody opodatkowane wg skali podatkowej,

–           wykonywali władzę rodzicielską, pełnili funkcje opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,

–           utrzymywali pełnoletnie dziecko w związku z wykonywaniem przez siebie ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej,

–           wykażą podatek (po odliczeniu składki na ubezpieczenia zdrowotne).

Oznacza to, że z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy osiągają dochody opodatkowane według skali podatkowej. Do ulgi mają prawo również podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych 19% podatkiem liniowym pod warunkiem, iż uzyskają w roku podatkowym także dochody opodatkowane według skali np. zasiłek chorobowy, dochody z najmu.

 

W naszej ocenie, co do zasady, w przypadku opieki nad osobą ubezwłasnowolniona całkowicie podatnik, który taką opiekę sprawuje może odliczyć ulgę prorodzinną z tytułu opieki nad taką osobą. Podobne stanowisko zajął w sprawie sygn. IBPBII/1/415-195/11/AŻ Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (decyzja z dnia 2011.05.23).

Z uwagi jednak na fakt, że do dokonania określonych ustaleń w zakresie zastosowania ewentualnej ulgi konieczne jest ustalenie stanu faktycznego i prawnego na podstawie całokształtu dokumentów i informacji, z tego też względu konieczne jest uzyskanie wiążącej interpretacji podatkowej na podstawie przepisu art.14 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Tylko taka indywidualna interpretacja wydana przez właściwy organ podatkowy jest wiążąca dla podatnika oraz organów skarbowych, a tym samym w razie skorzystania z ulgi podatkowej uchroni on Panią przed ewentualnymi negatywnymi skutkami błędnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments