porady prawne online

Opłata za abonament radiowo-telewizyjny się przedawnia

Porady Prawne Prawo administracyjne
Dostałem wezwanie do zapłaty opłaty abonamentowej, w związku z tym mam pytanie czy opłaty takie ulegają przedawnieniu?

Do opłat abonamentowych stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. W przypadku wystąpienia opóźnienia w uiszczaniu opłaty abonamentowej naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Również przepisy Ordynacji podatkowej stosuje się jeżeli chodzi o przedawnienie należności z tego tytułu. W myśl art. 70 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Bieg terminu przedawnienia może ulec zawieszeniu lub przerwaniu. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego. W szczególności bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. Skuteczne przerwanie biegu terminu przedawnienia uzależnione jest od spełnienia dwóch przesłanek: zastosowania środka egzekucyjnego i zawiadomienia o tym podatnika. Jeżeli zatem organ egzekucyjny wszczął egzekucje i zawiadomił o tym dłużnika, to nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia, a w takim przypadku będzie on biegł na nowo. Ważne jest jedynie aby przerwanie biegu przedawnienia nastąpiło przed jego upływem. W skutek przedawnienia zobowiązanie wygasa, a tym samym nie może być egzekwowane.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments