porady prawne online

Opłata abonamentowa RTV przedawnienia się z upływem lat 5, tak jak zobowiązania podatkowe

Porady Prawne Prawo administracyjne
Dostałam wezwanie do zapłaty za abonament RTV od 2007r. do 2012r w kwocie 1.200 zł plus odsetki 400 zł. Odpisałam powołując się na art. 118 kodeksu cywilnego, że do roszczeń dotyczących opłaty abonamentowej stosuje się okres do 3 lata wstecz. Dostałam odpowiedz, iż okres przedawnienia w tym przypadku jest 5 letni. Proszę o pomoc czy faktycznie tak jest w tej sytuacji?

Fakt posiadania sprawnego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego łączy się z obowiązkiem zarejestrowania go w placówkach operatora publicznego, którym jest Poczta Polska. Wpływy z pobranych opłat i odsetek za zwłokę w uiszczeniu tych opłat przekazywane są na wyodrębniony rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych w art. 7 ust. 3 przewiduje, że do opłat abonamentowych stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. Ponadto w przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłaty abonamentowej naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 i Nr 85, poz. 727). Oznacza to, że w przypadku przedawnienia zobowiązań z tytułu nieuiszczonej opłaty abonamentowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Oczywiście bieg terminu przedawnienia takiego zobowiązania może ulec przerwaniu lub zawieszeniu w określonych okolicznościach wskazanych w przepisach Ordynacji podatkowej.

Przepisy ustawy o opłatach abonamentowych przewidują możliwość umorzenia należności z tytułu opłat przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, na wniosek kierownika jednostki operatora publicznego. Umarzenie zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu następuje w przypadku gdy niemożliwe jest ustalenie podmiotu zobowiązanego do uiszczenia tych opłat lub jego adresu lub podmiot zobowiązany do uiszczenia tych opłat nie posiada majątku, z którego można zaspokoić należności. Zgodnie z art. 10 ustawy o opłatach abonamentowych, w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu. Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty należności podmiot zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych składa do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W przypadku umorzenia opłaty podmiot zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych składa w placówce operatora publicznego, dokument stwierdzający umorzenie lub rozłożenie na raty należności, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

Reasumując, w opisanym stanie faktycznym okres przedawnienia wynosi lat 5, stąd nie mogło nastąpić przedawnienie tego roszczenia z upływem lat 3. Jedyna obecnie możliwość to wystąpienie do KRRiTV o rozłożenie lub umorzenie opłaty, z uwagi na szczególne okoliczności.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments