porady prawne online

Odpowiedzialność za wykorzystanie cudzego utworu bez zgody autora

Porady Prawne Prawo autorskie
Zrobiłem stronę Internetową dla mojego kolegi, który ma swoją. Do tej pory miał już jedną stronę, którą wcześniej wykonała agencja reklamowa. Mój kolega zapłacił im wówczas za to 2.500 zł. Strona z tego co już dowiedziałem nie była do końca jego, bo firma mówi, że nie przekazuje praw autorskich swoim klientom, czyli mojemu koledze. Teraz agencja reklamowa żąda ode mnie, czyli od autora 30.000 zł odszkodowania, za to że wziąłem pewne elementy ze starej strony internetowej do nowej. Myślałem, że skoro strona jest jego, to znaczy że ma do niej prawo. Zrobiłem mu to wszystko bez umowy, po prostu dla kolegi, za damo. Czy ja jako autor strony projektant i wykonawca mogę odpowiadać prawnie za tą stronę, czy raczej mój kolega? Czy grozi mi coś w tym przypadku?

Prawa autorskie do projektu przysługują Twórcy, w tym przypadku agencji reklamowej, która projekt przygotowała. Wynika to wprost z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Zgodnie jednak z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2006 roku, sygn. akt III CSK 40/05, nie może być uznany za utwór i objęty ochroną prawa autorskiego taki przejaw ludzkiej aktywności umysłowej, któremu brak cech dostatecznie indywidualizujących, to jest odróżniających go od innych wytworów podobnego rodzaju i przeznaczenia. Czyli jeżeli wykorzystał Pan wprost grafikę (elementy graficzne) z poprzedniej strony internetowej, które są indywidualne (można im przyznać walor oryginalności), to naruszył Pan prawa autorskie twórcy, gdyż nie posiadał Pan odpowiedniej zgody na takie wykorzystanie.

Trudno nam się wypowiadać indywidualnie, nie znając dokładnie sprawy oraz dokumentów, nie mniej jednak Pan jako autor przeróbki, może stwierdzić, że Pana działanie było zgodne z prawem, gdyż działał Pan w dobrej wierze, w uzasadnionym przekonaniu, że wszelkie prawa autorskie do poprzedniego opracowania autorskiego strony internetowej, przysługują jej właścicielowi. Nie mógł Pan w żaden sposób wiedzieć, że właściciel strony nie posiada odpowiednich autorskich praw majątkowych do tej strony, tym bardziej, że zmiana szaty graficznej odbyła się nieodpłatnie.

Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub – na żądanie twórcy – zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.
Zgodnie z art. 79 ust. 1 Prawa autorskiego Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:
1)     zaniechania naruszania;
2)     usunięcia skutków naruszenia;
3)     naprawienia wyrządzonej szkody:
a)   na zasadach ogólnych albo
b)   poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;
4)     wydania uzyskanych korzyści.
Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, uprawniony może się domagać:
  1. jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w  odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd;
  2. zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu, o którym mowa w art. 111, gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments