porady prawne online

Odległość od granicy zwróconej do niej ściany budynku z otworami okiennymi

Porady Prawne Prawo budowlane
Mój dom został wybudowany zbyt blisko od granicy sąsiedniej działki. Po zgłoszeniu przez sąsiada otrzymałem decyzję, żeby zamurować okna. Odwołałem sie od tej decyzji, ale zapewne utrzymają decyzję w mocy. Wiem, że wypełnienie tych otworów okiennych luksferami jest rozwiązaniem zgodnym z prawem, ale bardzo kosztownym i pracochłonnym. Czy prawo pozwala na wymianę szyb w oknach np. na szkło ornamentowe czy witraże lub zabudowanie, zaślepienie otworów okiennych od zewnątrz panelami z płyty poliwęglanowej komorowej. Przenikalność światła jest podobna do luksfer w granicach 70 – 80%, Otwory okienne były by zaślepione na stałe od zewnątrz.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, co do zasady budynki na działce budowlanej sytuuje się od granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej niż 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy lub 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.
Sytuowanie ściany budynku w przypadku gdy budynek zwrócony jest ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy, jeżeli:
  1. wynika to z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
  2. nie jest możliwe zachowanie odległości 4 lub 3 m, ze względu na rozmiary działki.
Jeżeli na sąsiedniej działce:
  1. w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku, dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych w takiej samej odległości od tej granicy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,
  2. bezpośrednio przy granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku, dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy tej granicy, przylegającej do istniejącej ściany, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
Z przepisów zatem nie wynika, możliwość zaślepianie okien luksferami, czy też innymi tego typu zasłonami. Rozporządzenie stanowi, że usytuowanie budynku w odległości mniejszej niż 3 metry od granicy z sąsiednią działką, powinno nastąpić w taki sposób aby ściana zwrócona do sąsiedniej działki nie zawierała otworów okiennych ani drzwiowych. Przepis posługuje się pojęciem otwór okienny lub drzwiowy, stąd właśnie ominięcie tego przepisu poprzez wstawienie szklanych pustaków, czyli tzw. luksfer. Z tego też względu nie możliwe jest zastosowanie w oknach innych szyb, albo zaślepienie lub zasłonięcie okien, gdyż nadal w ścianie budynku będziemy mieć do czynienia z otworami okiennymi. Ponadto zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z dnia 28 września 2005 roku, sygn. akt VII SA/Wa 12/05, upoważnienie udzielające zgody na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ma charakter doraźnej podstawy materialnoprawnej rozstrzygnięcia konkretnej sprawy. Z tego też względu nie można generalizować w przedstawionym stanie faktycznym, gdyż wszelkie okoliczności mogą mieć znaczenie w tej sprawie.
Reasumując, naszym zdaniem jedyne wyjście to zamontowanie w otworach okiennych opisanych luksfer, lub innego materiału, który spowoduje, że zlikwidowane będą otwory okienne. Każde inne rozwiązanie nie będzie akceptowane przez organy nadzoru budowlanego.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments