porady prawne online

Obowiązek ponoszenia kosztów przyłącza do sieci kanalizacyjnej spoczywa na właścicielu nieruchomości

Porady Prawne Prawo administracyjne
Nieruchomość istnieje od roku 1975 była wybudowana studnia osiedlowa i każda nieruchomość była podłączona do tej studni. Z końcem 2007 r. w związku z całkowitym wyeksploatowaniem rurociągu osiedlowego i urządzeń technicznych dostarczających wodę do osiedla i braku środków finansowych niezbędnych do gruntownego remontu urządzeń, zarząd spółki podjął decyzję o podłączeniu na stałe wodociągu osiedlowego spinką wodną z wodociągiem gminnym i pobieranie wody wyłącznie z gminy. W 2011 roku gmina dała termin do maja 2012 r. na wykonanie przyłączy do każdej posesji na własny koszt to są duże koszty, na które mnie nie stać. Otrzymałam w dniu 12.07.2012 roku pismo z gminy, że po uzgodnieniu ze spółką wodno-ściekową z dniem 30 września 2012 r. zostanie zlikwidowana spinka wodociągowa, którą dostarczana jest woda z sieci miejskiej do sieci tej spółki, co spowoduje zaprzestanie dostarczania wody przez spółkę jej członkom. Czy jako właścicielka nieruchomości mogę być całkowicie pozbawiona odłączeniem od wodociągu i pozbawienia dostawy wody do mojego domu?

Kwestie związane z zaopatrzeniu w wodę określa Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej u.z.w.). Ustawa określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także zasady ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów. Na podstawie przedmiotowej ustawy, poszczególne gminy uchwalają regulaminy dostarczania wody w formie uchwały rady gminy (lub miasta), który szczegółowo określa te kwestie.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Natomiast w myśl art. 5 ustawy na przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym spoczywa obowiązek zapewnienia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Ponadto ustawa w art. 6 ust. 1 stwierdza, że dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. Umowa taka, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Z powyższych przepisów wynika obowiązek jaki spoczywa na gminie oraz przedsiębiorstwie wodociągowo – kanalizacyjnym w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Podstawą wzajemnych zobowiązań stron w tym zakresie, jest zawarta umowa o doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków. W przypadku dokonania zmiany w tym zakresie, poprzez przejęcie sieci wodno – kanalizacyjnej przez gminę, poprzednia umowa winna zostać wypowiedziana a właścicielowi nieruchomości, który ma być przyłączony do sieci, winny zostać zaproponowane nowe warunki.

W opisanym stanie faktycznym dokonana zostaje zmiana i w tym zakresie nieruchomość ma być przyłączona do sieci gminnej, przy czym właściciel nieruchomości zobowiązany jest ponieść koszty związane z przyłączem nieruchomości. Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jednoznacznie określiła zasady rozdziału kosztów budowy i utrzymania przyłączy i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych pomiędzy odbiorcę i przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. I tak, przedsiębiorstwo obowiązane jest zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o których mowa w art. 21 ust. 1, a ponadto koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego. Natomiast odbiorca ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci zapewnia na własny koszt realizację przyłączy oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego oraz koszty urządzenia pomiarowego. Przyłączem wodociągowym jest ten odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

Reasumując, doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków jest obowiązkiem gminy, jednakże obowiązek ten realizowany jest poprzez umożliwienie podłączenia się do sieci wodociągowej. Na Pani jako na właścicieli spoczywa jednakże obowiązek przyłączenia się do sieci. To jest Pani prawo a nie obowiązek, gdyż nikt nie może zmusić właściciela aby korzystał z sieci (może np. korzystać z własnej studni). W opisanym stanie faktycznym jeżeli nie ma Pani środków na pokrycie kosztów przyłącza proponujemy zwrócić się do gminy, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie pomocy finansowej związanej z koniecznością sfinansowania przyłącza do sieci.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments