porady prawne online

Nie można na forum internetowym zamieszczać danych osobowych innych osób

Porady Prawne Prawo administracyjne
Pewna klientka umieściła moje imię i nazwisko, a także miejscowość, w której mieszkam na forum internetowym, dodając nieprzychylny komentarz odnośnie wykonywanej przeze mnie pracy. Wpisała to na wielu forach, w tym na forum mojej miejscowości . Z chwilą pojawienia się wpisu straciłem prace i od roku nie mogę jej znaleźć, ponieważ każdy kto wpisze moje nazwisko w Internecie od razu przeczyta negatywną opinię na mój temat. Co ciekawe moje wyjaśnienia zostały usunięte przez administratora. Proszę o informację, czy mam możliwość wpływu na usunięcie opinii oraz ewentualne odszkodowanie?

Przetwarzanie danych osobowych winno się odbywać zgodnie z właściwymi przepisami prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych w Internecie, przepisami regulującymi tą kwestie są przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Przetwarzanie danych osobowych jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych dopuszczalne jest wówczas, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, albo jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa albo jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Administrator może przetwarzać dane osobowe także w przypadku, gdy jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, albo jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

W opisanym stanie faktycznym nie zachodzą przesłanki umożliwiające administratorowi przetwarzanie danych osobowych, tym samym na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 6 ustawy o ochronie danych osobowych, przysługuje panu prawo do żądania usunięcia dotyczących Pana danych osobowych, jeżeli zostały one zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku osmowy dokonania usunięcia Pana danych osobowych, może Pan złożyć na podstawie art.. 18 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych wniosek do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych decyzji administracyjnej, o wydanie decyzji nakazującej przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a w szczególności żądania usunięcia Pana danych osobowych przez administratora.

Zasadniczo naruszenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych stanowi naruszenie dóbr osobistych, osoby której dane dotyczą. Na tej podstawie istnieje możliwość dochodzenia od osób winnych naruszenia żądania naprawienia szkody lub zadośćuczynienia. Zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego każda osoba, której dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi osoba dokonująca wpisu, z tym zastrzeżeniem, że administrator serwisu internetowego może także być odpowiedzialny, jeżeli nie usunie wpisu naruszającego prawo pomimo wystąpienia z żądaniem w tym zakresie.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments