porady prawne online

Nazwa instytucji nie jest zastrzeżona ale użycie jej winno być zgodne ze stanem faktycznym

Porady Prawne Prawo autorskie
Czy można użyć w treści np. ogłoszenia prasowego nazwy instytucji (w tym przypadku Starostwa Powiatowego) bez wyraźnej celowej zgody tejże instytucji? Nasze stowarzyszenie od pewnego czasu prowadzi rozmowy ze starostwem powiatowym odnośnie remontu zrujnowanego zabytkowego obiektu. Obiekt jest w gestii Skarbu Państwo, którym na terenie zarządza Starosta. Pracownicy Starostwa (z Wydz. Geodezji) na jednym ze spotkań zaproponowali użyczenie obiektu. Zgodziliśmy się. Nieruchomość leży na terenie Starostwa Powiatowego. Niedawno zamieściliśmy ogłoszenia, informujące o prowadzonej zbiórce na rzecz remontu i możliwość zakupu cegiełki. W informacji umieściliśmy fragment, że w remont zaangażowały się Starostwo Powiatowe. Na tym samym portalu kilka dni później została zamieszczona informacja, że wskazanie Starostwa Powiatowego w tym artykule nastąpiło bez jego wiedzy i zgody. Jednocześnie Starostwo poinformowało, że nie jest zaangażowane w to przedsięwzięcie. Czy Starosta, który podpisał się pod tym pismem miał prawo zamieścić taką informację i jak powinniśmy z niej wybrnąć, gdyż taka dwuznaczność stawia Stowarzyszenie w niekorzystnym świetle.

Określenie w ogłoszeniu nazwy instytucji samorządowej jaką jest Starostwo Powiatowe samo w sobie nie podlega ochronie prawnej, czy to na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, czy też przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Naszym zdaniem ewentualna odpowiedzialność prawna może być jedynie związana z użyciem informacji o powiązaniach z instytucją samorządową, które wiążą się z nadużyciem prawa w tym zakresie, tj. z podaniem informacji nieprawdziwej lub wprowadzającej w błąd w przedmiotowym ogłoszeniu prasowym. Np. zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 roku, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.
Dobre obyczaje (w znaczeniu określonym w art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) rozumieć jednak należy podobnie do zasad współżycia społecznego. Są to zatem normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. Normy te mogą się więc odnosić do innych stosunków społecznych niż typowe zasady współżycia społecznego na tle kodeksu cywilnego. O tym, czy dane działanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje całokształt okoliczności, a zwłaszcza cel, użyte środki i konsekwencje przedsiębranych działań. Czyn sprzeczny z prawem nie musi być zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyż zależy to od charakteru naruszonych norm.
Reasumując, samo pojęcie instytucji jaką jest Samorząd Powiatowy nie podlega ochronie prawnej. Kwestia ewentualnej odpowiedzialności prawnej za użycie w ogłoszeniu nazwy tej instytucji wiąże się raczej z samym kontekstem użytej nazwy instytucji. Samo określenie, że w remont zaangażowało się Starostwo Powiatowe bez określenia zakresu tego zaangażowania może istotnie wprowadzać w błąd co do tego zaangażowania, zwłaszcza że może sugerować na współfinansowanie przedmiotowego remontu. Naszym zdaniem Starosta miał zatem prawo zamieścić sprostowanie Państwa ogłoszenie o tym, że nie uczestniczy w inwestycji remontu obiektu. Naszym zdaniem winni Państwo sprostować swoje ogłoszenie albo usuwając informację o zaangażowaniu się Starostwa Powiatowego w remont albo jasno sprecyzować, zakres zaangażowania się Starostwa w remont, na co winni Państwo posiadać odpowiednie dokumenty.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments