porady prawne online

Na postawienie kontenera trzeba mieć pozwolenie na budowę

Porady Prawne Prawo budowlane
Czy postawienie kontenera (piętrowego) na bloczkach (nie ma fundamentów) zamiast domku letniskowego na działce rekreacyjnej wymaga pozwolenia na budowę i czy taki kontener podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Naszym zdaniem postawienie opisanego kontenera, który nie jest trwale z gruntem związany, wymagać będzie uzyskania pozwolenia na budowę, choć w tym wypadku wiele zależy od tego jakie jest przeznaczenie kontenera oraz okres w jakim będzie on postawiony w określonym miejscu.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga bodowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce. W tym wypadku jednak zamiast pozwolenia należy zgłosić ten obiekt budowlany, a ponadto obiekt ten musi być przeniesiony lub rozebrany w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonej w zgłoszeniu. Zwolnienie takie nawet pomimo spełnienia tych warunków nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

Ponadto zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 22 Prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga postawienie obiektów małej architektury (należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki) oraz z zgodnie z pkt. 24 tego przepisu nie jest wymagane pozwolenie na budowę obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych.

Jeżeli jednak ten kontener miałby być trwale związany z gruntem lub jego przeznaczenie wskazywałoby na charakter trwałości, to wówczas o konieczności uzyskania zezwolenia może decydować powierzchnia użytkowa takiego kontenera – zgody na budowę nie wymaga budowa budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 10 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 1.000 m2 powierzchni działki – art. 29 ust.1 pkt. 2 Prawa budowlanego.

 

Obiekty tego typu nie podlegają podatkowi od nieruchomości. Zgodnie z brzmieniem art.1a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1999 roku o podatkach i opłatach lokalnych, podatkowi od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Obiekty nie związane trwale z gruntem, takie jak wiaty, kioski, garaże blaszaki czy inne, nie są traktowane jako budynki i nie podlegają opodatkowane na zasadach przewidzianych dla budowli.  Budowlą w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest taki obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Budowle stanowią jednak przedmiot opodatkowania tylko wtedy, gdy służą do prowadzenia działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments