porady prawne online

Lokal do wykonywania działalności w formach wychowania przedszkolnego musi spełniać określone wymogi

Porady Prawne Prawo administracyjne
Chcę założyć działalność gospodarczą w formie dziennej opieki nad dziećmi i form pozaszkolnych działalności wspierających edukację i naukę języków. Zamierzam wynajmować budynek, który obecnie ma status budynku gospodarczego z możliwością zamieszkania. Czy w takim budynku mogę prowadzić taką działalność bez wykonywania przekształcenia? Czy czekają mnie (lub właściciela) kary lub sankcje z tego powodu? Czy budynek przejdzie pozytywnie proces odbioru architekta z urzędu miasta?

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, musi spełniać następujące warunki:

 

1)      powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

a)     powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko powinna wynosić co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,

b)    powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko powinna wynosić co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie;

2)      wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;

3)      jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie, są przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje;

4)      podłoga oraz ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach; ściany pomieszczeń do wysokości co najmniej 2 m powinny być pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych;

5)      w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym;

6)      w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20 °C;

7)      jest zapewniony dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenie do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym że:

a)     jest zapewniona 1 miska ustępowa i 1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci,

b)    w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody,

c)     temperatura ciepłej wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych powinna wynosić od 35 do 40 °C,

d)    dopuszcza się możliwość korzystania przez osoby wykonujące pracę w punkcie lub zespole z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci;

8)      jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci;

9)      jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej;

10)    jest zapewniona możliwość leżakowania, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie;

11)    pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację dziecka, które z nich korzysta, oraz odpowiednio przechowywane;

12)    meble są dostosowane do wymagań ergonomii;

13)    wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty;

14)    zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE;

15)    jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50 % powierzchni okien przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej;

16)    w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie

17)    o parametrach zgodnych z Polską Normą;

18)    apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe.

 

 

 

Ponadto lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach zespołu lub punktu, musi znajdować się w budynku lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wskazane w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, opracowanej w trybie określonym w tych przepisach.

 

 

 

Lokal lub budynek musi zatem spełniać warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki przeznaczone do pobytu w nim ludzi określone w przepisach Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 roku wydanego przez Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690). Należy zaznaczyć, że przepisy tego Rozporządzenia stawiają inne wymogi prawne dotyczące budynków gospodarczych, a zupełnie inne budynków przeznaczonych do przebywania w nim ludzi a zwłaszcza lokalu i budynków użyteczności publicznej, do której to kategorii należy zakwalifikować te, związane z prowadzeniem zajęć w ramach punktu lub zespołu. Sama definicja budynku gospodarczego określa, że to taki budynek, który jest przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych. Budynek taki ma zupełnie inne warunki techniczne związane z jego konstrukcją niż budynek mieszkalny, nie mówiąc już o budynku użyteczności publicznej, co wiąże się choćby z innymi wymogami co do szerokości schodów (1,2 m), inne są współczynniki przenikania ciepła ustalone jak dla takich budynków, także istnieją dodatkowe wymogi techniczne związane z pomieszczeniami przeznaczonymi do zbiorowego przebywania dzieci (pomieszczenia takie powinny mieć np. zapewniony odpowiedni czas nasłonecznienia).

 

 

 

Reasumując, odpowiadając na Pańskie pytanie naszym zdaniem (bazując na opisanym stanie faktycznym) stwierdzam, że nie może być prowadzone taka działalność bez wykonywania odpowiedniego przekształcenia i dostosowania budynku do wymogów przepisów prawa. W razie użytkowania takiego budynku niezgodnie z jego przeznaczeniem dochodzi do złamania szeregu przepisów prawa, w tym w zakresie prawa administracyjnego (istnieje możliwość sankcji administracyjnych) a także karnego (może zachodzić podejrzenie popełnienia przestępstwa narażenia przebywających w takich pomieszczeniach dzieci na utratę życia lub zdrowia) wszystko zależy od charakteru naruszenia przepisów.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments