porady prawne online

Kto ponosi koszty pobytu w domu opieki społecznej?

Opieka społeczna Porady Prawne

Moja matka przebywa w domu pomocy społecznej, ponieważ jest chora psychicznie. Ma swoją rentę i mieszkanie. Jest ubezwłasnowolniona, jej opiekunem jest moja siostra. Obecnie musiałam składać dokumenty odnośnie zarobków. Czy będę musiała płacić za dom pomocy społecznej?

Odpowiedź

Obecnie przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej derogowały ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.). Ustawa ta w art. 34a analogiczny obowiązek odpłatności za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym. W myśl tego przepisu za pobyt w takim zakładzie koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi osoba przebywająca w tym zakładzie. Zmiana spowodowała uchylenie tego zapisu, nie może zatem on już stanowić podstawy prawnej do ustalenia odpłatności. Również przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach z dnia 30 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1265), zostały uchylone po wejściu w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Obecnie jedyną podstawę stanowią przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) – dalej u.ś.o.z. Zgodnie z art. 18 świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. W przypadku osób , które nie ukończyły 18. roku życia (a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 roku życia) opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 200% najniższej emerytury z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Z powyższych przepisów wynika, że koszty pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ponosi świadczeniobiorca. Jeżeli nie jest on w stanie tych kosztów ponieść, wówczas koszty takie mogą zostać poniesione bądź to przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (jeżeli świadczeniobiorca spełnia odpowiednie warunki do udzielenia takiej pomocy), bądź też winny zostać poniesione przez członków najbliższej rodziny. Obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania (obowiązek alimentacyjny) wynika wprost z przepisów kodeksu rodzinnego i wychowawczego. Zgodnie z art. 128 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.

Oczywiście obowiązek alimentacyjny nie powstaje, jeżeli uprawniony do alimentacji posiada dochody lub majątek wystarczający na pokrycie kosztów jego utrzymania. W opisanym stanie faktycznym, jeżeli uprawniony przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej posada nieruchomość, która mogłaby zostać zbyta a środki ze sprzedaży mogłyby służyć pokrywaniu kosztów pobytu w tym zakładzie, wówczas jak najbardziej w pierwszej kolejności należałoby pokrywać koszty utrzymania ze środków pochodzących ze sprzedaży. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie należałoby złożyć odpowiedni wniosek do sądu o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości, z przeznaczeniem środków na opłacenie pobytu tej osoby w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Reasumując, jeżeli osoba przebywająca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, nie ma środków na opłacenie tego pobytu, to na podstawie art. 103 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej kierownik ośrodka pomocy społecznej i kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie może, w drodze umowy, ustalić z małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi wysokość świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia. Kierownik ośrodka pomocy społecznej ustala w drodze umowy z małżonkiem, zstępnymi przed wstępnymi mieszkańca domu wysokość wnoszonej przez nich opłaty za pobyt tego mieszkańca w domu pomocy społecznej, biorąc pod uwagę wysokość dochodów i możliwości. Wszystko zatem zależy od określonego stanu faktycznego.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments