porady prawne online

Komornik skarbowy może dokonać zajęcia rzeczy będącej w posiadaniu osoby trzeciej

Porady Prawne Prawo administracyjne
Czy komornik skarbowy może dokonać zajęcia ruchomości w miejscu mojego zameldowania a nie zamieszkania? Czy czynności tych może dokonać pod moją nieobecność a w obecności mojego ojca, który nie ma mojego pełnomocnictwa. Mieszkam w innym województwie, zameldowany jestem w innym. Urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania zlecił taką czynność urzędowi skarbowemu według miejsca zameldowania.

Zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zajęciu podlegają ruchomości zobowiązanego, znajdujące się zarówno w jego władaniu, jak i we władaniu innej osoby, jeżeli nie zostały wyłączone spod egzekucji lub od niej zwolnione. Zgodnie z tym przepisem organ egzekucyjny dokonuje zajęcia rzeczy przede wszystkim w miejscu zameldowania zobowiązanego, albowiem z przepisów ustawy z dnia 10 kwietna 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych istnieje domniemanie, że osoba ma swoje miejsce zamieszkania tam gdzie jest zameldowana (przebywa z zamiarem stałego pobytu). Tym samym, jeżeli zobowiązany nie dopełnia obowiązku meldunkowego a organ skarbowy nie wie, że zamieszkuje on w innym miejscu niż adres zameldowania, wówczas jedyną możliwością jest prowadzenie egzekucji w miejscu zameldowania.

 

Jak wyżej wskazano, jeżeli organ egzekucyjny ma informację, że zobowiązany posiada ruchomości znajdujące się we władaniu innej osoby, jeżeli nie zostały wyłączone spod egzekucji lub od niej zwolnione, wówczas może dokonać ich zajęcia, niezależnie czy pozostają u zobowiązanego czy przebywa zobowiązany (jest zameldowany) w takim lokalu na podstawie umowy czy też bez tytułu prawnego.

 

Czynności egzekucyjne nie muszą być dokonane w obecności zobowiązanego. Wówczas o czynnościach takich organ zawiadamia zobowiązanego. W przypadku takich czynności osoba, która nie jest zobowiązanym, a rości sobie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego, z którego prowadzi się egzekucję administracyjną, może wystąpić do organu egzekucyjnego – w terminie czternastu dni od dnia uzyskania wiadomości o czynności egzekucyjnej skierowanej do tej rzeczy lub tego prawa – z żądaniem ich wyłączenia spod egzekucji, przedstawiając lub powołując dowody na poparcie swego żądania. Organ egzekucyjny rozpozna żądanie i wyda postanowienie w sprawie wyłączenia w terminie czternastu dni od dnia złożenia żądania. Termin ten może być przedłużony o dalsze czternaście dni, gdy zbadanie dowodów w tym terminie nie było możliwe.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments