porady prawne online

Budowa stawu wymaga pozwolenia wodnoprawnego

Porady Prawne Prawo administracyjne
Posiadam działkę która jest bezustannie zalewana przez stawy znajdujące się na dwóch (oddzielnych) sąsiednich nieruchomościach. Dowiadywałem się w geodezji i melioracji i żadne cieki wodne czy rowy przez moją posesję nie prowadzą. Co mogę zrobić żeby skutecznie ukrócić tę szkodliwą emisje na moje grunty. Jest jeszcze problem tego rodzaju że przebywam za granicami kraju, a więc jak mogę skutecznie reprezentować swoje sprawy?

Korzystanie wód, ich kształtowanie, w tym także budowa różnego rodzaju urządzeń wodnych, jak np. stawów, wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia wydanego na podstawie art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Pozwolenie takie wydawane jest w trybie administracyjnym, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z przepisami pozwolenie wodnoprawne jest wymagane m. in. na regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody, wykonanie urządzeń wodnych.

Aby pozwolenie wodnoprawne mogło być wydane, konieczne jest złożenie stosownego wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Wniosek powinien zawierać przede wszystkim operat wodnoprawny i opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. Treść operatu wodnoprawnego winna określać m. in. stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, a także wyszczególnienie obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich. Jeżeli nastąpiło naruszenie interesów osób trzecich można żądać jego zmiany. W szczególności art. 133 ust. 1 Prawa wodnego określa, że w przypadku naruszenia interesów osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji, może nałożyć na zakład posiadający pozwolenie obowiązek:

1)      wykonania ekspertyzy;

2)      opracowania lub aktualizowania instrukcji gospodarowania wodą.

 

Na podstawie tych dokumentów, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może odpowiednio zmienić pozwolenie wodnoprawne ograniczając zakres korzystania z wód lub w zakresie obowiązków, o których mowa w art. 128 ust. 1 i 3 (np. wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom lub zmniejszających negatywne skutki wykonywania tego pozwolenia wodnoprawnego).

W opisanym stanie faktycznym należałoby ustalić, czy i w jakim zakresie właściciel sąsiednich gruntów posiada odpowiednie pozwolenie wodnoprawne. Konieczne byłoby ustalenie w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na położenie nieruchomości, czy takie pozwolenie zostało wydane, na jaki okres i jakie są warunki jego wydania. Następnie należałoby wystąpić do właściwego organu, który wydał pozwolenie z wnioskiem o jego zmianę lub cofnięcie, z uwagi na oddziaływanie na grunty sąsiednie. W przypadku braku takiego pozwolenia lub jego przekroczenia, na podstawie art. 192 ust. 1 Prawa wodnego można zawiadomić o podejrzeniu popełnienia wykroczenia. Zgodnie z tym przepisem osoba, która bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym korzysta z wody lub wykonuje urządzenia wodne albo inne czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Jeżeli chodzi o reprezentację Pana osoby przed organami oraz sądami, może Pan udzielić stosownego umocowania radcy prawnemu lub adwokatowi, który będzie Pana reprezentował w tej sprawie. Wówczas wszelka korespondencja będzie przesyłana na adres kancelarii. Pełnomocnictwo takie może być udzielone na piśmie (nie jest wymagana żadna forma szczególna).

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments