porady prawne online

Bank może przetwarzać i przekazywać dane klienta po zakończeniu umowy, tylko gdy spełni określone warunki

Porady Prawne Prawo administracyjne
W lipcu 2008 wziąłem kredyt konsumpcyjny w banku. W połowie 2009 roku wskutek przejściowych problemów finansowych miałem ponad 60 dniowe opóźnienie w spłacie rat co doprowadziło do wypowiedzenia umowy kredytowej oraz wpisanie mnie do systemu Bankowy Rejestr. Sprawa trafiła do windykacji ale należność spłaciłem w październiku 2009 roku. Sprawa nie wyszła poza firmę windykacyjną (mam potwierdzenie wpłaty tej należności). Otrzymałem raport z BIK, w którym ów kredyt widnieje jako odzyskany w październiku 2009 roku. Wystąpiłem też o raport z systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez ZBP i tam widnieje tylko data zgłoszenia z banku natomiast w rubryce data spłaty należności jest wpis – brak. Oczywiście z uwagi na ten wpis w BRKN mam zamkniętą drogę do jakichkolwiek kredytów. Czy takie zachowanie banku jest zgodne z prawem? Mijają 3 lata od spłaty zadłużenia a w BRKNie zapis wskazuje, że wciąż zalegam ze spłatą? Czy taki wpis nie powinien być usunięty z tego rejestru? Co w tej sytuacji powinienem zrobić aby Bank usunął ten wpis?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że wszelkie informacje jakie zawarte są w zbiorach danych winny być merytorycznie poprawne, a tym samym nie powinno być sytuacji, że bank przetwarza w systemie informatycznym dane niezgodne ze stanem fatycznym. W takim samym zakresie dane te winny być przekazywane innym administratorom. W tym przypadku administratorem danych jest bank, a tym samym winien Pan zwrócić się do banku przede wszystkim z wnioskiem o aktualizację danych (poprawienie), a jeżeli bank nie ma podstaw prawnych do ich przetwarzania, o ich usunięcie.

Podstawa prawną do przetwarzania przez bank informacji  stanowiących tajemnicę bankową (w tym danych osobowych) jest art. 105a ustawy z dnia 29.08.1997 roku Prawo bankowe. Na tej podstawie banki przekazują pomiędzy sobą informacje o klientach będących osobami fizycznymi, w tym także udostępniają je poprzez bazy Związku Banków Polskich. Zgodnie z tym przepisem bank może przetwarzać informację stanowiącą tajemnicę bankową (wszelkie informacje jakie są związane z dokonaną czynnością bankową) w zakresie dotyczącym osób fizycznych w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.

W przypadku wygaśnięcia zobowiązania (spłaty należności) wynikającego z umowy zawartej z bankiem, przetwarzanie tych informacji wymaga albo uzyskania pisemnej zgody osoby, której informacje te dotyczą (zgoda ta może być w każdym czasie odwołana), albo spełnienia warunku określonego w tym przepisie. Po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem aby bank mógł przetwarzać informacje bez zgody osoby, której informacje te dotyczą, muszą być spełnione następujące warunki:

1)      osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem

2)      po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jej zgody.

Przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę bankową w tym przypadku, może być wykonywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania.

Ponadto banki mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem, bez zgody osoby również dla celów stosowania metod statystycznych. W takim przypadku bank może przez okres lat 12 przetwarzać te informacje, licząc od dnia wygaśnięcia zobowiązania.

Reasumując, naszym zdaniem powinien Pan przede wszystkim wystąpić na piśmie do Genin banku z informacją, że cofa Pan wszelkie zgody jakie zostały przez Pana udzielone na przetwarzanie wszelkich dotyczących Pana danych, a także z żądaniem zaprzestania przetwarzania tych danych i informacji przez wszystkich administratorów, którym bank powierzył przetwarzanie danych i informacji stanowiących tajemnicę bankową. Ponadto winien Pan wskazać, że jeżeli bank przetwarza te informację na innej podstawie niż Pana zgoda, to winien wskazać podstawę prawną, która upoważnia bank do przetwarzania tych informacji pomimo braku Pana zgody. W takim przypadku powinien Pan zażądać poprawienie przetwarzanych informacji w zakresie dokonania spłaty wszelkich zobowiązań. Żądanie usunięcia lub poprawienia informacji winno dotyczyć także innych administratorów, którym bank powierzył przetwarzanie Pańskich danych oraz informacji stanowiących tajemnicę bankową.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments