porady prawne online

Aby prawidłowo zakwalifikować stawkę podatku VAT można wystąpić o interpretcję

Porady Prawne Prawo administracyjne
Rozpoczynamy sprzedaż nowych produktów – suplementów diety nie będących jeszcze na Polskim rynku. Nasz producent jest z zagranicy i zgłoszony jest już w GISie i mamy pismo akceptujące zgłoszenie. Jak zdobyć numer pozwalający nam na sprzedaż suplementu ze stawką 8% VAT? Jakie kroki należy podjąć.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. nr 177 poz. 1054), dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 ustawy VAT. Jednakże w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 8%, zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy.

Jak wynika z ww. przepisu szczegółowo zakres towarów i usług objętych stawką podatkową 8% (przejściowo) określa Załącznik nr 3 do ustawy VAT – Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%. Załącznik ten określa symbol PKWiU oraz nazwę towaru lub usługi (grupy towarów lub usług), dla których stosowana jest ta stawka podatku VAT. Jeżeli towar lub usługa znajduje się w tym wykazie, to podatnik stosuje stawkę podatku 8%.

Nie mniej jednak często zachodzą wątpliwości co do zakwalifikowania określonego produktu lub usługi do określonej kategorii towaru lub usługi zgodnej z tym załącznikiem. Wówczas podatnik może zwrócić się w celu uzyskania wiążącej interpretacji do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, który wydaje informacje w zakresie podstawowych standardów klasyfikacyjnych. Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi (OKNUS) wydaje informacje obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, ustalonych na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz.439 z późniejszymi zm.), w zakresie PKWiU – POLSKA KLASYFIKACJA WYROBÓW I USŁUG (Wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Dopiero w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem o wskazanie zaklasyfikowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, środka trwałego lub obiektu budowlanego i wydanie informacji do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur. Należy jednak zaznaczyć, że wydana informacja nie stanowi decyzji administracyjnej i nie ma charakteru wiążącego. Informacje są wydawane w ciągu miesiąca, a w sprawach skomplikowanych, wymagających dodatkowych wyjaśnień – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wpływu wniosku. Za przygotowanie informacji dotyczących obowiązujących standardów klasyfikacyjnych Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur pobiera opłatę.

W przypadku zapytania o nadanie symbolu według klasyfikacji PKWiU należy dokładnie opisać:

  1. usługi będące przedmiotem klasyfikacji, tzn. na czym polegają i co obejmują, na czyje zlecenie i na podstawie jakiej umowy są świadczone, a także kto jest właścicielem wkładu (surowca) lub
  2. wyroby będące przedmiotem klasyfikacji, tzn. co to są za wyroby, do czego służą, jaką mają budowę lub skład (pełne (100%) składy procentowe produktów, tj. określenie udziału procentowego każdego składnika, łącznie ze sprecyzowaniem jaką pełni on rolę w wyrobie), w jakiej występują postaci i ewentualnie podać numer wydanego WIT dla danego wyrobu lub stosowany kod CN.

Wniosek można dostarczyć pocztą, kierując go na adres: Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

Po przygotowaniu odpowiedzi OKNUS w łodzi powiadomi o należnej opłacie i numerze konta, na jaki należy jej dokonać. Po wpłynięciu opłaty na konto zostanie wysłana listem poleconym przygotowana informację (wraz z fakturą VAT) na podany adres wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z przesłaną informacją może napisać o tym do OKNUS, przedstawiając własny punkt widzenia dostarczając go w podobny sposób jak wniosek. Szacunkowy koszt sporządzenia opinii przez OKNUS wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments